ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети март                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 83 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.К.Т., редовно уведомен, явява се лично и с адв.Ж., представя днес пълномощно.

Адв.Ж.: Представям личната карта на жалбоподателя, тъй като е налице техническа грешка в изписването на имената на доверителя ми, които са Т.К.К..

 

         ОТВЕТНИКЪТ служител на Първа районна служба на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (01 на РСПБЗН-БУРГАС) – инж.К.Л., редовно уведомен, явява се лично.

        

По хода на делото:

Адв.Ж.: Считам, че са налице пречки за даване ход на делото. Административният орган не е представил списък на страните в производството. Даденото разпореждане е до всички съсобственици на магазин за пакетирани стоки. Доверителят ми е един от съсобствениците, които експлоатират обекта, давайки го под наем, но останалите съсобственици като наследници на К. Т.К. не са конституирани като страни в процеса.

С оглед на което моля да задължите административният орган да представи списък и да се конституират в настоящия процес всички заинтересовани страни.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Когато съм връчил разпореждането, няма как да знам колко собственика или управители има едно павилионче за продажба на пакетирани стоки, което е единствено на този адрес и наемателят М.И. не ме е запознал, че има други собственици.

По хода на делото предоставям на съда.

В случай, че е необходимо да се конституират и други страни в процеса, моля да ми се даде възможност да представя списък с имена и адреси за призоваване.

 

 

Направеното от адв.Ж. възражение по хода на делото, свързано с обстоятелството, че е налице процесуална необходимост от конституиране на заинтересовани страни, не представлява процесуална пречка по движението на процеса, тъй като заинтересовани страни по делото могат да бъдат конституирани на всеки един негов етап, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Ж.: По преписката е налице договор за наем, от който се вижда, че доверителят ми лично за себе си в качеството на наследник на К. К. отдава под наем този обект със съсобствениците, на които е възстановено правото на собственост. В констативен нотариален акт №  *** всички тези лица, които са изброени в него, са съсобственици на идеални части, които лица ние считаме, че трябва да бъдат конституирани като заинтересовани страни в процеса.

 

По направеното в днешно съдебно заседание процесуално искане от страна на адв.Ж. за конституиране на заинтересовани страни в процеса, съдът ОБЯВИ, че ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

Адв.Ж.: Поддържам жалбата.  Представям писмено становище с препис за ответника, в  което навеждам допълнителни аргументи за незаконосъобразност на издадения акт.

Представям копие от Акт за държавна собственост от 1963г. във връзка с въпроса, засягащ собствеността. Тъй като доверителят ми твърди, че имотът всякога е съществувал в този вид и това предверие е било разделено и е съществувало във вида си още когато е бил съставен АДС и площта отразена към приложението на акта е включвала към техния самостоятелен обект частта от предверието, която ползват и към момента като обособено помещение. Т.е., съществуващата на място лека конструкция в този си вид, това помещение е съществувало още от построяването на сградата. Към един момент леката конструкция е била летяща метална решетка и е обособявала настоящия бар „Берьозка“, но в момента е магазин за дрехи. Изходът е направен директно към ул.“Александровска“ и частта от предверието някога е ползвана за амбалаж, когато е съществувал бара.

Нямаме искания по доказателствата.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Счел съм, че има предпоставки да издам разпореждането, защото във вида, в който е разположен процесния обект считам, че се нарушават определени правила за пожарна безопасност и съм издал разпореждането да бъде премахнат този така обособен обект.

По отношение на доводите наведени в жалбата, отговарям по следния начин:

Оспорвам възражението на жалбоподателя, че по отношение на магазин за шалове и шапки не е издадено разпореждане аналогично на процесното. Твърдя, че такова е издадено, поради което този довод е неверен.

 Следващото възражение в жалбата касаещо, че в една и съща дата са оправомощени да представляват началника на 01 РСПБЗН две отделни длъжностни лица, решението с което се потвърждава разпореждането, издадено от началника на 01 РСПБЗН  е издадено на 25.12., петък, представям на съда двете заповеди за заместване на служител, с което искам да опровергая част от доводите, които се съдържат в жалбата.

Не съм съгласен, че посоченото в разпореждането мероприятие представлява принудителна административна мярка по отношение на собственика на Първо ниво на партерно помещение с идентификатор 07079.612.246.1.34. Считам, че това не е ПАМ. Съгласно чл.34, ал.1, т.1 от Наредба № 8121з-647/2014г., издадена от МВР и МРРБ, по време на експлоатация не се разрешава използване на сградите и помещенията не по предназначение в нарушение на изискванията за пожарна безопасност. Процесното помещение не отговаря на изискванията на Правилата и нормите за пожарна безопасност, тъй като то е изградено от горими стени, ПДЧ плоскости и в случая по пътя за евакуация не може да имаме горими материали.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното разпореждане, както и представените в днешно съдебно заседание от адв. Ж. и ответника писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в изявленията на страните.

 

За изясняване на правнозначими за решаването на делото обстоятелства, съдът намира за необходимо по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.171, ал.2, изречение второ от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място процесния обект да изготви експертиза, посредством която да онагледи фактическото разположение на процесния обект в сградата, как този обект се отнася спрямо предвидения за евакуация път за тази сграда, попада ли този обект в обхвата на евакуационния път, от какви материали същият е изпълнен.

         Експертизата да се изготви от вещото лице инж.С.Б. при депозит в размер на 150лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства,  съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 22.05.2017г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: