РЕШЕНИЕ

 

№………….                     дата 14 април 2009 год.                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 05 март 2009 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 83 по описа за 2009 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на Г.В.Г. ***, против Решение № 1482/22.12.2008г. постановено по НАХ дело № 3495/2008г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено НП № 2918/10.11.2008 год. на заместник-директор на ТД на НАП – Бургас, с което на лицето, в качеството му на осигурител по смисъла на КСО, е наложена глоба в размер на 50 лв. за неподаване в срок на декларация по смисъла на чл.5, ал.4, т.2 от КСО. Като касационно отменително основание се сочи неправилност на съдебния акт, като се възразява, че в случая съдът е следвало да приложи нормата на чл.34, ал.1, предл. 2-ро от ЗАНН, предвид обстоятелството, че административнонаказателното производство е образувано след изтичане на законовопредвидените срокове. 

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява.

Ответникът по жалбата също не изпраща представител и не ангажира становище.

          Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на жалбата.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като основателна.

            Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е неправилно и следва да бъде отменено, поради нарушение на материалния закон.

Бургаският районен съд по същество е приел, че е осъществен състава на нарушението, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора. Решаващият съд обаче не е съобразил обстоятелството, че административнонаказателното производство е образувано извън срока по чл.34, ал.1, изр. 2-ро от ЗАНН. Касаторът е бил длъжен да изпълни вмененото му с нормата на чл.5, ал.4, т.2 от КСО задължение за подаване на декларация образец 6, отнасяща се за м.02.2007 год., най-късно в срок до 30.03.2007 год., така както е посочено в съставения АУАН и оспореното НП. Декларацията е подадена със закъснение на дата 24.06.2008 год.

Началото на административнонаказателното производство се поставя със съставянето на АУАН, който в настоящия случай е съставен на дата 04.09.2008 год. Административното нарушение е извършено на дата 30.03.2007 год., когато е изтекъл срокът за подаване на декларацията, следователно, считано от този момент следва да се брои 1-годишния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН за образуване на производството. Констатираното нарушение не попада в удължените срокове на давността, поради което следва да се приеме, че административният орган не е следвало да образува производство след дата 30.03.2008 год. и като е процедирал след този срок и е издал оспореното наказателно постановление, е допуснал нарушение на чл.34, ал.1 от ЗАНН, поради което издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно. В тази връзка, не се споделят доводите на Бургаския районен съд относно това, че административният орган е узнал за нарушението едва на 24.06.2008 год., когато е подадена декларацията и веднага е предприел съответните действия. Течението на сроковете, регламентирани в чл.34, ал.1 от ЗАНН, е обективен факт и не зависи от узнаването на определени действия, в зависимост от които да се поставя и дейността на административнонаказващият орган. Обратното разбиране – течението на сроковете по ЗАНН да зависи от последващо узнаване на обстоятелства, не само би внесло правна несигурност, но не съответства и на нормата на закона, който ясно посочва кой е началния момент, от който следва да се брои течението на 1-годишния срок, след изтичането на който не се образува административнонаказателно производство и това е моментът на извършване на нарушението.  

Следва да бъде отменено атакуваното съдебно решение, като спорът се разреши по същество и с оглед на изложените съображения, оспореното наказателно постановление, следва да бъде отменено.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл.2-ро от АПК, съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1482/22.12.2008г. постановено по НАХ дело № 3495/2008г. по описа на Районен съд – Бургас.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2918/10.11.2008 год. на заместник-директор на ТД на НАП – Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………..

 

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1……………..

 

                                                                                                 2……………..