Р Е Ш Е Н И Е

 

    1011                                    21.05.2018г.                                      гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: Деян Петров

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 839 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от Г.К.С., ЕГН **********, с адрес за призоваване: гр.Бургас, ул.“Цар Симеон“ № 104, против Решение № 306 от 12.03.2018г., постановено по НАХД № 96 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0769-005319/04.12.2017г. на Началник група към ОД на МВР гр.Бургас, Сектор Пътна Полиция, с което на Г.К.С., ЕГН ********** за нарушения по чл.137а, ал.1; чл.139, ал.2, т.т.1, 2, 3 и 4 и чл.100 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1; чл.179, ал.5 и чл.185 от ЗДвП са наложени шест административни наказания глоба в общо в размер на 140.00 лв.

С жалбата се иска отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е неправилно по изложените в жалбата съображения.

В съдебно заседание касаторът Г.К.С., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касацията Сектор Пътна полиция към ОД на МВР гр. Бургас, редовно и своевременно уведомен, не се представлява и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Необосновани и недоказани са твърденията на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения и по-конкретно на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В процесното НП  се съдържа подробно описание на обстоятелствата, при което е извършено неправомерното деяние, като е посочено и мястото на извършването му.

По същество на спора, съдът намира факта на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани. Разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП постановява, че редовно съставеният АУАН възпроизвежда фактически данни, които следва да се зачетат от съда. Така въведената презумпция е оборима, а тежестта да опровергае установените с акта факти е на санкционираното лице. В настоящия случай, такива доказателства не са представени, както пред първоинстанционния съд, така и пред касационната инстанция. Същевременно показанията на актосъставителя изцяло кореспондират с фактите изложени в АУАН и възприети от наказващия орган при издаване на НП. При тези обстоятелства, след като е анализирал представените по делото доказателства, съдът е формирал подробна и правилна фактическа обстановка, която се възприема и от касационния състав.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи за законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 306 от 12.03.2018г., постановено по НАХД № 96 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: 1.          

 

  

     2.