ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 26.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и шести юни                       две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 839 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.С.Х., редовно уведомен,  се явява лично. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Явява се вещото лице Н.К..

 

Явяват се свидетелите Д.Р.Г., Р.М.Р. и И.М.Р..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-икономическа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

Н.Г.К. – 62 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: От всичко, което установихте от обследваните от Вас документи, реално погледнато в заключителната част  всъщност въпросът е намерихте ли документи, които да свидетелстват за типа и вида работа, която е извършил Ф.Х.?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Нямам поставен такъв въпрос да издирвам документи.

АДВОКАТ П.: Обследвайки осигурителните пенсионни документи, обследвахте ли вида  на труда, мястото на извършване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Документите се издават от предприятието, в случая Търговска кооперация „Пода“, и осигурителна книжка от ЕТ „Шимшек“. Говорим за тези, които касаят същата длъжност. В тези документи е отбелязана длъжността „корабен бояджия“ и има заверка за първа категория труд по т. 5 „б” от Правилника за категоризиране труда при пенсиониране, която заверка говори за това, че този труд е от най-висок характер тежест  и сложност и отговаря на първа категория труд.

АДВОКАТ П.: Всичките хора, които изследвахте, включително и Ф.Х., засичахте всички ведомости на предприятията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Нямам задача да проверявам ведомости. Аз обследвам пенсионните досиета на лицата.

АДВОКАТ П.: В пенсионните досиета на лицата фигурират ли едни и същи предприятия през един и същ период от време?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Предприятията са с различно наименование през различните периоди, но по същество става въпрос за едно и също предприятие, което е с последно наименование Търговска кооперация „Пода“. Аз изписвам на стр. 4 в последния абзац преди заключителната част какви са били наименованията във времето – АПК – Крайморие, ПСМПД „Крайморие“ – Бургас, и последно Търговска кооперация „Пода“, която издава документите за трудов стаж. Започва с АПК – Крайморие, ППСМД – Крайморие и накрая завършва Търговска кооперация „Пода“. Това е едно и също предприятие с различни наименования.

АДВОКАТ П.: На всички лица, които обследвахте,  каква категория труд им е зачетена в тези предприятия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Изписала съм, че е призната първа категория труд при условията на т. 5“б“ от ПКТП за длъжността „корабен бояджия“ каквато са упражнявали всички тези лица.

АДВОКАТ П.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Госпожо К., тъй като в заключението правите извод, че категорично се установи, че жалбоподателят е работил по същото време, когато са работели и другите членове на бригадата, само да обясните на съда как точно беше установено това Ваше заключение, че са работели по същото време заедно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: В табличката, която съм направила на стр. 4, съм описала периодите, в които едновременно са работели свидетелите и ищеца на една и съща длъжност, при един и същи работодател. Всичко това навежда на мисълта, че те са били в една бригада и са работели при един и същи работодател като „корабни бояджии“ при едни и същи условия.

В таблицата, в колона № 3 описвам периодите на започване и приключване на дейност и те се препокриват там, където имаме данни за Р.Р., за Х.Х. и за Ф.С.Х.. Като начало на дейност, а като край на дейност също се препокриват. Единствено нямаше налични данни за С.М. Х., че той също е започнал и приключил с членовете на бригадата по едно и също време.

 След датата на освобождаване, пак всички заедно отиват в ЕТ „Шимшек“ – с. Драганово да работят като корабни бояджии и има заверена осигурителна книжка при условията на първа категория труд, тоест всички притежават квалификацията на корабни бояджии.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Имате ли спомен дали при прегледа на пенсионните преписки на останалите, всички имат УП-2 от Търговска кооперация „Пода“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.: Мисля че да, но не мога да кажа на сто процента за С. Х.. Доколкото си спомням другите също имат издаден УП-2 от това предприятие. Мисля, че говорим за стажа, затова не съм запомнила за УП-2 дали има за всичките, тъй като няма връзка за доказване на категорията.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебно-икономическа експертиза при възнаграждение, в размер на 350 лева, платими, както следва: 250 лева от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й и 100 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес, за което да се представи вносен документ, в противен случай да се издаде изпълнителен лист.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит и СНЕМАНЕ самоличността на свидетелите, както следва:

Д.Р.Г. – 66 години, българска гражданка, неосъждана, със средно икономическо образование, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

Р.М.Р. – 66 години, български гражданин, неосъждан, с основно образование, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

И.М.Р. – 52 години, български гражданин, неосъждан, със средно специално образование, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Свидетелите Р.Р. и Д.Р. изведени от съдебната залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля И.М.Р..

АДВОКАТ П.: От кога познавате Ф.Х. и в каква връзка?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Аз познавам Ф., той ми е съселянин. Аз съм роден в с. Драганово и там живея.

АДВОКАТ П.: Във връзка с вашите трудови задължения работили ли сте съвместно?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да. Като се уволних 1986 г. от казармата и след това съм започнал работа като корабен бояджия, контрагенти ни казваха тогава, в АПК – Крайморие, работихме заедно в една бригада.

АДВОКАТ П.: През какъв период от време сте били заедно?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Почнахме, тогава имахме прекъсване  изселване за Турция, след като се завърнахме пак до 1994 г. сме работили с него заедно.

АДВОКАТ П.: За какъв период от време беше прекъсването?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Три месеца.

АДВОКАТ П.: Вие сте работили на същата длъжност „корабен бояджия“. Бихте ли ми казали в какво се състоеше Вашата работа като такъв, какво сте правели Вие?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Нашето задължение като работа извършвахме всякакъв вид дейности вътре в самите кораби – бластирахме. Бластингът е шест-седем атмосфери се смесват в един апарат със шлака, която разяжда ръждата до метален блясък и след това идваха да приемат работата и боядисвахме.

АДВОКАТ П.: Къде се извършваше тази работа като територия?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Тука в кораборемонтния завод „Драгни Недев“, Океанския риболов.

АДВОКАТ П.: Какво бластирахте, почиствахте и боядисвахте, какви съоръжения на кораба?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Бастирахме трюмове вътре, затворени помещения, капаците горе при затворено положение, те са огромни капаци, вътре самите ребра, вътре баластни танкове в самия трюм в кораба, които стабилизират кораба. Работата се състоеше в следното: зависи дали е горивен или мазутен танк, ако е мазутен танк естествено изчиствахме до изчерпване с въздушна помпа мазута и с парцали обирахме, изсушавахме вътре. Със сода каустик се наръсваше вътре. Идваха специалисти да взимат газ фри – дали няма остатъчен газ от петролни продукти в помещенията, за да не избухне нещо.

АДВОКАТ П.: Преди малко говорихте за ребра. Това за оребряване ли става въпрос на кораба?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, ребрата служат за стабилизиране на кораба. Те са от петдесет санта до осемдесет санта в зависимост от големината на кораба. Изчуквахме ги с въздушни звездочки – такива турбини с въздух със стоманени шайби, които разяждат ръждата като шлайф, но се извършва с въздух.

АДВОКАТ П.: Тези ребра къде се намират?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Вътре се намират.

АДВОКАТ П.: Понятието „двойно дъно“ какво означава?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Двойно дъно се наричат танкове долу по пода на трюма. Влиза се от гърловини – обли, елипсовидни, и са ниски. Някъде 60-70 см височина вътре е самото пространство между тавана и пода на двойното дъно, според големината на кораба.

АДВОКАТ П.: Вие лично и Вашата бригада почиствахте ли двойни дъна?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, това ни беше работата.

АДВОКАТ П.: Други какви танкове и затворени пространства сте почиствали в корабите?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Машинни отделения, казват се сантини и това фактически между двигателите вътре на машинното отделение има долу пак сантини като двойно дъно, но всички горива, масла се оттичат там и следва да се почистят и ние ги почиствахме. От там предаваха на нефтосъбирачи, малки специални корабчета, и ние влизахме преди заваръчните дейности да изчистваме и подсушаваме с парцали.

АДВОКАТ П.: По същото време Ф.Х. такива дейности ли изпълняваше?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да.

АДВОКАТ П.: Какъв е механизмът на работа, едновременно ли влизате?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Според обема на самия кораб се разпределяхме по 5-6-7-8 човека понякога 12-13, на смени работехме.

АДВОКАТ П.: По какъв начин се диша?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: С противогаз и въздухът се подава със специален компресор, минал през филтър за почистване на въздуха и дишахме с противогази.

АДВОКАТ П.: Другаде някъде изпълнявали ли сте подобна работа на територията на България същата бригада?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, на нефтеното пристанище. Големите кораби, дето возеха на нефтеното пристанище петрол, танкерите.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: От началото на 1986 г. до 1994 г. Вие сте работели с Ф. заедно?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: В една смяна ли бяхте?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: В повечето време сме били в една смяна, защото пътувахме с един транспорт и затова бяхме в смените заедно, в една и съща бригада.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ: Имате ли претенция за разноски за явяване в днешно съдебно заседание в качеството на свидетел?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Нямам претенция за разноски във връзка с явяването ми в днешно съдебно заседание.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля Р. и същият напусна залата.

 

В залата бе въведен свидетелят Р.Р..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Р.Р..

 

АДВОКАТ П.: С Ф.С.Х. от 1985 г. докато се пенсионирате заедно ли работехте?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Заедно работихме с Ф. от 1984 г. до 1995 г.

АДВОКАТ П.: На каква длъжност работехте Вие?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Бластиране на трюмове, длъжност корабен бояджия.

АДВОКАТ П.: Ф. на същата длъжност ли работеше?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Да, заедно работехме през целия период на една работа. От едно село сме, познаваме се и през целия период работехме едно и също заедно.

АДВОКАТ П.: В какво се състоеше работата?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Нашата работа беше бластиране на трюмове, после боядисваме. Почистваме, боядисваме една ръка, втора ръка на третата ръка покриваме. Това са различни бои и продължаваме нататък. Те са пет-шест трюма докато свършим.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ: Имате ли претенция за разноски за явяване в днешно съдебно заседание в качеството на свидетел?

СВИДЕТЕЛЯТ Р.: Нямам претенция за разноски във връзка с явяването ми в днешно съдебно заседание.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетеля Р. и същият напусна залата.

 

В залата бе въведена свидетелката Д.Р.Г..

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Г..

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Работели ли сте с жалбоподателя? Къде, кога, какво?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: От 1985 г. съм ТРЗ на АПК –Крайморие. Те бяха при мен работници до края, докато закриха АПК-то. Това е до 31.01.1991 г.

АДВОКАТ П.: До тогава ли работихте или до назначаване на ликвидатора?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Аз съм до ликвидацията на АПК, значи 1990 г. След преобразуването на АПК-то вече работих като счетоводител, но в частната им фирма. Същата бригада се прехвърли, като ЕТ „Шимшек“, пак в КРЗ „Драгни Недев“ със същата дейност, просто стана частна фирма след ликвидацията на АПК-то.

АДВОКАТ П.: И как така АПК имаше бригада от корабни бояджии като няма кораби?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Ние се явявахме контрагенти на КРЗ „Драгни Недев“. Сключвахме договор с КРЗ „Драгни Недев“, предприятието, всяко година и след това те ни възлагаха тези услуги. Бригадата от АПК –Крайморие ги вършеше тези услуги.

АДВОКАТ П.: По същество какъв беше предметът на дейност на бригадата?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Основното беше почистване на питейни танкове, масни танкове, затворени съдове, които са на самия кораб.

АДВОКАТ П.: През времето, когато сте били там, пенсионирали ли са се хора?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Имахме двама пенсионирани – Х.Х. и Р., той е следващият. Това са двамата, които са пенсионираха, докато бяха в АПК – Крайморие.

АДВОКАТ П.: При каква категория?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Първа категория труд. Издавахме им документи, които са признати от НОИ.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към свидетелката.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Госпожо Г., защо се е случило, че на Ф. не е издадено УП-2?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Аз тогава, когато са издавани на тях книжките, имах предизвестие за съкращение и не съм участвала в изготвянето на УП-тата. Те са издавани от главния счетоводител Лапчева. Повечето имат, не знам как се е получило при него, но почти всички имат.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Вие самата била ли сте на мястото?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: На кораба даже съм се качвала, понеже частната фирма беше в двора на КРЗ „Драгни Недев“, де факто всичко съм виждала когато те са го правели.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам други въпроси към свидетелката.

ВЪПРОС НА СЪДА: Ф. беше ли част от бригадата?     

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Да. Неговият брат също работеше и след това той беше президент на частната фирма.

 

СЪДЪТ: Имате ли претенция за разноски за явяване в днешно съдебно заседание в качеството на свидетел?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Нямам претенция за разноски във връзка с явяването ми в днешно съдебно заседание.

 

Поради изчерпване на въпросите съдът приключи разпита на свидетелката Г. и същата напусна залата.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да потвърдите жалбата, да отмените решението на Директора на ТП на НОИ – гр. Бургас и постановите решение, с което го задължите в рамките на съдебното решение да промени позицията на НОИ и да издаде решение, в което се признава обследвания период за първа категория труд.

Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да потвърдите решението на Директора на ТП на НОИ – гр. Бургас като правилно и законосъобразно. Пенсионният орган при работата си по преписката на жалбоподателя не е разполагал с други данни освен липсата във ведомостите на отбелязване „корабен бояджия“, липсата в трудовата книжка на отбелязване за първа категория труд. Това са били основните мотиви на пенсионния орган да издаде настоящото обжалвано решение.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните седемдневен срок, считано от днес, да представят писмени бележки по делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: