ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 15.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети май                                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 839 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.С.Х., редовно призован,  се явява лично. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Ф.С.Х. против решение № 1012-02-20#3/24.02.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – гр. Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 2113-02-4205#9/16.01.2017 г. на Ръководителя по пенсионно осигуряване на ТП на НОИ – гр. Бургас, с което на основание чл. 69б, ал.1 и  2 от КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Ф.С.Х. с настоящ адрес ***, с искане за отмяна на решението като незаконосъобразно, издадено при нарушаване на материалния закон и в явно несъответствие с целта на закона.

 

АДВОКАТ П.: Поддържаме жалбата в цялост.

По отношение на доказателствените искания, поддържам направените доказателствени искания в жалбата против решението. Особено важно е, че в постановеното решение самият административнорешаващ орган на стр. 2 казва, че е извършил проверка по трудовия стаж, по отношение на мястото на изпълняваната длъжност от лицето. Важно е, че не са открити допълнителни данни или информация за работа в затворени съдове и двойни дъна на плавателни съдове, с една дума административнорешаващият орган няма информация за типа на извършваната от него работа по време на обследвания период, поради което необходимо е, такава е и практиката на Върховния административен съд, да се изслушат свидетели, които да потвърдят и да докажат какъв е бил видът на извършваната работа, къде е била извършвана и при какви условия е полаган трудът. Всички шестима посочени от нас свидетели са работели през този период от 7-8 години и за всички тях има приложени официални документи, които свидетелстват, че са работели през същия период, при същия работодател, на същата длъжност. Оставям съда да прецени дали всички да бъдат разпитани. Те ще докажат, че са били в една и съща бригадата, че са работили една и съща работа, къде и как. В случая не целим да доказваме категорията труд, а вида и характера на полагания труд от Ф.С.Х. за процесния период.

Моля да ми предоставите възможност да редуцирам до по-малка бройка шестте посочени от нас свидетели, защото всички са работели по едно и също време с Ф.С.Х., в един и същи период, в една и съща бригада, при един и същи работодател на едно и също работно място.

Да се приемат  доказателствата.

По отношение на искането за експертиза, оттеглям искането си по отношение на т. 1 от експертизата, заради факта, че Върховният административен съд е постановил, че това не е от значение по отношение на доказване категорията труд.

Поддържам искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроса по т. 2.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам подадената жалба в цялост. Представили сме административната преписка, която моля да се приеме като доказателство по делото.

По отношение на искането за допускане на свидетели възразявам, предвид разпоредбата на чл. 104, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

По отношение на искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, тъй като първа точка беше оттеглена сега, остава втора точка, считам, че така формулирана същата е недопустима, тъй като става въпрос за документи, които са издадени на други лица и които са ирелевантни така или иначе за правото на пенсия на настоящия жалбоподател.

АДВОКАТ П.: Относно възражението по отношение на призоваване и изслушване на свидетели по делото, моля съдът да не го приема поради факта, че не нарушава забраната на чл. 104,  ал. 10 КСО и тук става въпрос за установяване на факти и обстоятелства във връзка с условията на полагане на труд. Общо взето в този смисъл е и практиката на Върховен административен съд по решение № 6631/19.05.2014 г. по административно дело № 2946/2014 г.

По възражението за назначаване на експертиза по отношение на т.2, фактът, че едни и същи хора, работели при един и същи работодател, които могат да опишат условията на полагане на труд, смятам, че са косвено доказателство какво трябва да бъде решението. За тях има издадени УП-та, някои са пенсионери, което означава, че са приети от административния орган и уважени, други са в правоспособна възраст и е отразено в трудовите книжки или в УП-тата, които са издадени и категорията, за която са издадени. В момента ние нямаме достъп до документи, защото всичко е предадено в НОИ. АПК - Крайморие е прекратила съществуването и няма следа. Можем да разчитаме единствено и само на становището на административнорешаващия орган.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Има издадено удостоверение през 2013 г. на жалбоподателя, където е описан стажът в АПК - Крайморие със съответния договор, обаче през 2015 г. в управлението имаше пожар. В момента налични са ведомостите от 1987 г. и 1988 г. за жалбоподателя, за останалия период са унищожени.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда по опис, съдържащ се в същата, както и тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

 

Намира, че следва да допусне събирането на гласни доказателства по делото за установяване на условията на труд на заеманата длъжност от жалбоподателя, като счита, че същите следва да бъдат редуцирани до трима свидетели.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на трима свидетели в режим на призоваване.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на адвокат П. в 7-дневен срок, считано от днес, да посочи кои три от шестте лица посочени в жалбата в частта „Доказателствени искания“ желае да бъдат разпитани като свидетели по делото, като молбата следва да бъде представена с препис за ответника.

 

Като намери за основателно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да отговори само на посочения в жалбата в част „Доказателствени искания“ втори въпрос.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Н.К..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.06.2017 г. от 15:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и за насроченото съдебно заседание след представяне на документ за внесения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: