ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 16.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шестнадесети юни                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 839 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят С.Н.Г. - редовно уведомен, се явява адв. П. – представя пълномощно.

Ответникът Директор на Дирекция „МПДТР” при Община Бургас - редовно уведомен, се представлява от юк. М. с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на С.Г. против АУЗД, потвърден с решение на решаващия орган към Община Бургас, с който на жалбоподателя са определени задължения по ЗМДТ.

 

Адв. П.: Поддържаме жалбата. Представям и моля да приемете Нотариален акт № 179 от 1997г., видно от който процесният имот, за който се касаят задълженията, е собственост на трето лице. Представям и удостоверение за наследници на А.Р.Г., видно от което, доверителката ми не се явява наследник на това лице. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. М.: Да се приемат доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.2 от делото.

ПРИЕМА нотариален акт от 1997 година и удостоверение за наследници от 30.06.2014г., представени от адв. П. в днешното съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. П.: Уважаеми г-н Съдия, моля да приемете за основателна жалбата на доверителката ми по изложените подробно в нея съображения. В случая не се касае за обжалване на процесния АУЗД по незаконосъобразност, напротив изрично подчертавам, че същият е влязъл в сила. Искането ни е да се прогласи нищожността му, поради липсата на пасивна легитимация на доверителя ми, предвид обстоятелството, че с процесния АУЗД й се вменяват задълженията на имот, собственост на трето лице, освен това, пренесен към ползвателя на имота А.Г., която не се явява наследодател на доверителката ми. С процесното АУЗД се вменяват задължения за период погасен по давност, съгласно изричните изисквания на ДОПК, в частта на установяване на задълженията и в частта на събиране на задълженията. Казусът е правен и апелираме да приложите правилно закона и да  удовлетворите искането за обявяване на нищожност на АУЗД по чл. 149, ал. 5 от АПК.

Моля за присъждане на направените по делото разноски.

 

Юк. М.: Уважаеми г-н Съдия, считам, че в кориците на това административно дело лежи стабилен и влязъл в сила административен акт, издаден в писмена форма от компетентно лице. Моля да го потвърдите административния акт.

Моля за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: