ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 838 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  ЕТ „Веселина 1“, редовно призован, не се представлява. Постъпило е писмено становище вх.№5142/04.05.2018г. от процесуален представител на дружеството.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Е., който представя пълномощно.

 

Съдът счита, че не са процесуални пречки за даване ход на делото. затова определи

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата от ЕТ „Веселина 1“ против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-17-0271140/14.02.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас, с която е постановена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект – баничарница“, находяща се в гр.Сливен, „Общински пазари“, стопанисван от жалбоподателя ЕТ „Веселина 1“ и забрана за достъп до него за срок от 29 (двадесет и девет дни)  на основание чл.187, ал.1 от ЗДДС.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам жалбата. Представям копие от протокол за извършена проверка от 10.02.2018 г., заповед № ЗЦУ-1657 от 29.12.2017 г., с която ще удостоверявам компетентността на издателя на административния акт и опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката. Моля да ги приемете, тъй като имат връзка със спора. Другите доказателства по делото са идентични с доказателствата, които се съдържат в административната преписка.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, приложени към жалбата - лист 6-17 от административно дело 58/2018 г.

ПРИЕМА доказателствата, представени от юрисконсулт Е. в днешното съдебно заседание: копие от протокол за извършена проверка от 10.02.2018 г., заповед № ЗЦУ-1657 от 29.12.2017 г. за удостоверяване компетентността на издателя на административния акт и опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката.

 

Съдът СЧИТА, че делото е изяснено от фактическата страна.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Считам, че жалбата е неоснователна въз основа на следното: на ЕТ „Веселина 1“ е правена предходна проверка месец януари и от цитираните нередности е наложена мярка „запечатване на търговски обект за срок от 12 дни“, която мярка е изтърпяна и осъществена ефективно и е приключила на 06.02.2018 г. Последваща проверка, която е разглежданата в момента – извършена на 12.02.2018 г., при която отново са констатирани нередности в работата на ЕТ „Веселина 1“ - неотчитане на обороти, с което ощетява фиска, поради което се констатира отново нередност. Отново е наложена мярка „запечатване на търговски обект“, като административно-наказващият орган е съобразил отчетените приходи и това, че неотчитането на тези продажби води до ощетяване на фиска. Водимо от посоченото, моля да потвърдите заповедта за запечатване № ОП-17-0271140/14.02.2018 г. на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП Бургас , наложена на ЕТ „Веселина 1“.

Моля да ни бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение на тази инстанция.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: