ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 838 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К.Т., представя пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“  2007-2013 (ОУ на ОПРР) при Министерство на регионалното развитие и благоустройството, редовно призован, се явява юрисконсулт Н.Н., представя пълномощно и заповед № РД-02-36-410/15.05.2017 г., издадена от  Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам жалбата на основанията, изложени в нея.

По доказателствата представям Решение 1591/25.06.2014 г., с което е открита процедурата по възлагане на основния проект и обявление, както  и Решение №2385/14.09.2015 г., с което е открита процедура на договаряне, без обявление, на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП за възлагане на допълнителни дейност. Представям договор и кореспонденция, водена между концесионера „ПИЕРО 97 МА“ АД и Община Бургас; заявление от „Медикон консулт“ АД; писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството до Община Бургас във връзка с възлагане на допълнителни работи по изграждане на заслони за спирки;  писмо от Агенция по обществени поръчки до Община Бургас, в което изразяват становище по това дали непредвидените обстоятелства, които сочим, са относими и могат да бъдат приети като такива като основание по т. 8 на чл.90 ЗОП за възлагане на процедура по договаряне, както и официално становище при осъществен предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки на основание чл. 19, ал. 2 т. 24 от ЗОП. С тези доказателства обосноваваме това, че възложителят не е целял заобикаляне на закона и е спазил изискванията.

Представям копие на документите за ответната страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

Ответникът следва да бъде задължен за следващо съдебно заседание да представи всички документи, въз основа на които е намерил наличие на предпоставки за налагане на финансова корекция с оспорения административен акт.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от пълномощника на жалбоподателя в днешно съдебно заседание – Решение 1591/25.06.2014 г.; Обявление за поръчка; Решение №2385/14.09.2015 г.; договор, сключен между „ПИЕРО 97 МА“ АД и Община Бургас; писмо на община Бургас до „ПИЕРО МА“ АД № 70-00-761/04.02.2014 г.; заявление от „Медикон Консулт“ АД; писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството до Община Бургас изх. № 99-00-6-3057/5/ от 21.05.2015г.;  писмо от Агенция по обществени поръчки до Община Бургас изх. № 09-00-487/11.12.2015 г.; писмо на Община Бургас до Агенция за обществени поръчки № 04-06-66/1378/ от 11.11.2015 г.; писмо на Община Бургас до „Медикон Консулт“ АД № 70-00-2578-1/26.05.2015 г.; писмо от „Медикон Консулт“ АД до Община Бургас от  03.06.2015 г.; писмо от заместник-кмет на Община Бургас до Агенция по обществени поръчки от 14.09.2015 г. и становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверени копия от всички документи, въз основа на които е намерил наличие на предпоставки за налагане на финансова корекция с оспорения административен акт.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.10.2017 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: