ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 838  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К.Т., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“  2007-2013 при Министерство на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила на 03.07.2017 г.  молба от ответника, с която прилага и иска да бъдат приети като доказателства по делото документи, касаещи предмета на спора така, както му е било указано от съда с определение от 14.06.2017 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да се приемат като доказателства представените документи. Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да приемете  като доказателства представените документи. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с молба вх. № 6774/03.07.2017 г. по опис, подписана от пълномощника на ответника по делото и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника с молба вх. № 6774/03.07.2017 г. –  договор сключен между община Бургас и изпълнителя „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД с № BG161Р0001/1.5-01/2010/001-S-017 от 27.11.2014 г.; обявление за обществена поръчка от 25.06.2014 г.; решение за публикуване № 1590/25.06.2014 г.; Обявление за предварителна информация; предложение за откриване на процедура по провеждане на обществена поръчка и/или малка обществена поръчка с вх. № 93-ОП-75/03.06.2014 – община Бургас; решение за откриване на процедура № 1591 от 25.06.2014 г.; обявление за поръчка; решение за промяна № 1756 от 09.07.2014 г.; информация за изпълнението на договор за обществена поръчка; протокол за установяване годността за ползване на строежа (122 стр.); констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 16.11.2015 г.; договор сключен между община Бургас и изпълнителя „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД с № BG161P0001/1.5-01/2010/001-S-024 от 14.10.2015 г.; предложение за откриване на процедура за провеждане на обществена поръчка, ведно с контролен лист № 1 и № 2; становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП, ведно с решение за откриване на процедура без обявление № 2385 от 14.09.2015 г; ценово предложение относно процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на заслони за крайни и междинни спирки по трасето на Бързата автобусна линия Етап 1“; техническо предложение; проект на договор; кореспонденция между община Бургас и концесионера „Медикон Консулт“ АД; покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка до „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД; кореспонденция между община Бургас и „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД; техническа спецификация за провеждане на процедура за договаряне без обявление, съгласно ЗОП; вътрешна записка от община Бургас; информация за сключен договор от АОП; документи на лицата от „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД; доклад от проведено договаряне по обществена поръчка с предмет „Изграждане на заслони за крайни и междинни спирки по трасето на Бързата автобусна линия Етап 1“; протокол от проведено договаряне по обществена поръчка с предмет „Изграждане на заслони за крайни и междинни спирки по трасето на Бързата автобусна линия Етап 1“; решение на община Бургас за възлагане на изпълнението на обществената поръчка; предварителен доклад за предоставяне на резултатите от проверка на проект; окончателен доклад за предоставяне на резултатите от проверка на проект; писмо с изх. № 09-00-487/11.12.2015 г. на АОП относно изясняване на „непредвидени обстоятелства“ във връзка с прилагане на чл.90, ал. 1, т.8 от ЗОП.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам жалбата срещу решението, с което ръководителят на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ е наложил на Община Бургас финансова корекция в размер на 5 % от всички реално верифицирани разходи по договора. Моля да уважите жалбата като допустима, основателна и доказана и да се произнесете с решение, с което да отмените изцяло обжалвания административен акт като незаконосъобразен и немотивиран. Подробни аргументи ще изложа в писмени бележки. Накратко, считам че обжалваното решение е немотивирано, не са налице твърдените от административния орган нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), като същият неправилно е приел, че не са налице непредвидени обстоятелства съгласно чл. 14 б от ДР на ЗОП в актуалната му редакция в момента на откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Видно от представената преписка и допълнително представените документи, Община Бургас е осъществила кореспонденция с концесионера,  от която е ясно, че същият е изявил готовност да извърши строително-монтажните работи по поставяне на заслоните и в този смисъл няма целено заобикаляне на закона при избора на процедура по възлагане на обществена поръчка. Видно от документите тази кореспонденция е започнала много преди откриване на процедурата по допълнителните строително-монтажни работи, като същите са били договаряни допълнително и с управляващия орган.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана.

Представям писмена защита за съда и за жалбоподателя.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора в писмен вид и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: