Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      1050                                    16.06.2014 година                             гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и втори май, две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 838 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Началник група „АНД, отчет на ПТП, профилактика, ПОВ, в сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Бургас, против решение № 466 от 17.03.2014 г. по НАХ дело № 4914/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за допуснато от първоинстанционния съд нарушение на закона. Изложено е, че актът за установяване на административно нарушение, макар и съставен на 12.08.2012 г., е предявен на нарушителя едва на 01.07.2013 г. и от тази дата до издаването на наказателното постановление не е изтекъл предвиденият в чл. 34 , ал.3 от ЗАНН срок. Иска се да бъде отменено решението на първоинстанционния съд и вместо него да бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не се явява и не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решение № 466/17.03.2014 г., постановено по НАХ дело № 4914/2013 г. Бургаският районен съд е отменил наказателно постановление № 3264/13 от 23.08.2013  г. на началник сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР- Бургас, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 6 от ЗДвП е наложено на Т. Е.М. с ЕГН ********** административно наказание- глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, за това, че на 29.03.2012 г. в 20.57 ч., на ПП Е773 км. 491, до бензиностанция „Ромпетрол” е управлявал в посока от кв. Ветрен към КПП- 1 лек автомобил марка „Мерцедес G -500” с рег. № ВН7777ВР, със скорост 155 км/ч., установена със система за видеоконтрол „MULTАRADAR SD - 580” с фабр. № 00209D32D4F9, при разрешена с пътен знак В-26 скорост в населеното място- 90 км/ч., и на основание чл.183, ал.1, т.1 предл.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лева, за това, че при проверката не е  представил контролен талон в нарушение на чл. 157, ал. 1 от ЗДвП.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че при издаване на наказателното постановление не е спазен указаният в чл. 34, ал.3 от ЗАНН срок.

Решението е правилно.

Според нормата на чл. 34, ал.3 от ЗАНН, образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в 6-месечен срок от съставянето на акта. Видно от съдържанието на атакуваното наказателно постановление, същото е издадено на 23.08.2013 г., въз основа на АУАН № 3264 от 12.08.2012 г., т.е. към момента на издаването му законоустановеният 6-месечен срок е изтекъл. По делото не са ангажирани доказателства за спиране на административнонаказателното производство на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, няма и такива твърдения. Доколкото срокът започва да тече от съставянето на акта, а не от връчването му на нарушителя, доводите на касатора относно датата на връчване на акта са ирелевантни. Изтичането на срока по чл. 34, ал.3 от ЗАНН е абсолютно основание за прекратяване на образуваното административнонаказателно производство, поради което, като е издал наказателното постановление, въпреки наличието на предпоставки за прекратяване на производството, наказващият орган е постановил незаконосъобразен акт, правилно отменен от първоинстанционния съд.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение.  С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна на първоинстанционното решение. Ето защо, същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 466 от 17.03.2014 г. по НАХ дело № 4914/2013 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.      

                                

2.