О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 722                         Година 27.04.2017                  град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и седми април две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 837 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Г.Г.М. с ЕГН: **********   – лишен от свобода в Затвора гр.Бургас.

С разпореждане № 2236/06.04.2017г., на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение и на жалбоподателя е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да я преведе в съответствие с изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК, а именно: 1.да посочи обжалвания административен акт; 2.да посочи в какво се състои незаконосъобразността на този акт; 3.да посочи в какво се състои искането му, спрямо обжалвания акт; 4.да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани и да представи писмените доказателства с които разполага и 5.да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Жалбоподателят е уведомен лично за указанията на съда на 11.04.2017г. и определения му срок за отстраняване на нередовностите изтича на 18.04.2017г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което на основание чл.158, ал.3 от АПК, тя следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

                                                   О П Р Е Д Е Л И               

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.М. с ЕГН: **********   – лишен от свобода в Затвора гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 837 по описа за 2017г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: