Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              20.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 837 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на П.П.К., ЕГН **********;*** против решение №438/09.03.2012г. постановено по НАХД №4832/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0129540, с което за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер от 100 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторън не се явява и не изпраща процесуален представител.

Ответникът по касация – Директор на ОД МВР - Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на П.К. против електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0129540, с което за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер от 100 лева. За да потвърди процесния електронен фиш, първоинстанционния съд е приел, че в случая са налице законоустановените реквизити на електронния фиш, съгласно изискванията на чл.189, ал.4 от ЗДвП и е изпълнена процедурата по ал.5 от същата разпоредба. Не са налице формални предпоставки за отмяна на електронния фиш, тъй като при реализиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

 

Този съдебен състав счита, че не е налице твърдяното от касатора нарушение на закона и съществено нарушение на процесуалните правила.

От една страна налице е справка от автоматизираната система на централна база КАТ, включваща индивидуализация на заснетия автомобил и данни за неговия собственик, а от друга  Директора на ОД на МВР Бургас е уведомил К., че като собственик именно на това надлежно индивидуализирано МПС е необходимо да посочи в писмена декларация данните за лицето, извършило нарушението, като представи и копие от свидетелството му за управление на МПС. съгласно нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. Алинея 5 на същата правна норма предвижда, че електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл.188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира. Следователно, след като К. не е представила подобна декларация в установения срок, правилно административнонаказващия орган е отказал да анулира първоначално издадения електронен фиш. След като в информационната база данни на КАТ автомобила е установен като собственост на касатора, същият носи отговорност за процесното МПС, задължен е да знае в чия власт и под чие управление се намира той във всеки един момент и следва да бъде в състояние да докаже самоличността му. В този смисъл не е достатъчно К. само да твърди, че не е ясно дали това е неговият автомобил, а да посочи друго място където същият се е намирал по това време и да представи надлежни доказателства за това обстоятелство.

Не на последно място следва да бъде изложено това, че отсъствието на нарушител и контролен орган, видно от граматическото място на поставената запетая, касаят издаването на електронния фиш, а не заснемането на нарушението с посоченото техническо средство. Това изискване безспорно е спазено от дл. лица при ОД на МВР, тъй като липсват твърдения и данни нарушителят да е призован за издаването му.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №438/09.03.2012г. постановено по НАХД №4832/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0129540, с което за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП на касатора е наложена глоба в размер от 100 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.