Р Е Ш Е Н И Е

 

      1010                                   21.05.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести април две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: Деян Петров

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 836 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба на „МГР Мениджмънт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.„Възраждане“ № 6, ЕИК 202781521, представлявано от управителя Й.Д.Я., чрез пълномощник адв. С.С. от БАК против Решение № 19 от 13.02.2018 г. по НАХД № 485/2017 по описа на Районен съд – Поморие. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 16-001827/ 15.11.2017г. на директора на Дирекция "Инспекция по труда" – гр.Пловдив, с което на касатора, за нарушение на чл.76, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /ЗТМТМ/, на основание чл.79, ал.4 от ЗТМТМ, във вр. с чл.48, ал.2 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2 000.00 лева.

В жалбата се излагат доводи, че решението е незаконосъобразно, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила.

Иска отмяна на решението и отмяна на НП.

В съдебно заседание касаторът „МГР Мениджмънт“ ЕООД, редовно призован не се явява и не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – Дирекция „Инспекция по труда“ - Бургас редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита жалбата за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

С процесното НП дружеството е санкционирано за това, че на 12.07.2017г. е допуснало Н.А., украинска гражданка, да отсервира и почиства маси в ресторант в комплекс „Мидия Гранд Резорт“ в гр. Ахелой., като по този начин в качество си на местно лице е приело на работа украинката Н.А., командирован чужденец, без регистрация в „Агенцията по заетостта“. За констатираното е съставен АУАН № 16-001827 от 13.09.2017г., въз основа на който е издадено оспореното пред РС – Бургас НП.

За да постанови решението първостепенният съд е приел, че в проведеното административнонаказателно производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е приел, че установеното деяние е съставомерно и е обосновал извод за правомерно ангажиране отговорността на дружеството на соченото основание. Размерът на наложената имуществена санкция съдът е преценил за правилно определен,  съобразен с характера на нарушителя и липсата на непосредствени вреди или накърняване на законни права и интереси. Излага подробни мотиви, защо не са налице основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

Решението е правилно.

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи, и не намира за основателно да ги преповтаря.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

Настоящият съдебен състав установи, че нито в производството пред първостепенния съд, нито в настоящото са налице доказателства, а и не се твърди, че има издадено разрешение за работа от Агенцията по заетостта. Предвид това, правилно РС приема, че дружеството безспорно е осъществило състава на вмененото с НП нарушение. В случая от касатора не са ангажирани доказателства, които да оборят фактическите констатации относно вмененото му административно нарушение, поради което правилно и законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Касационната инстанция споделя изложените от РС – Поморие мотиви, че не е налице маловажен случай и размерът на наложената имуществена санкция е определен съобразно чл.27 ал.2 от ЗАНН. Същият е справедлив, определен е в предвидения от закона минимум и не са налице основания за допълнителното му редуциране.

Предвид горното настоящата инстанция намира касационната жалба за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд - Поморие е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 13.02.2018 г. по НАХД № 485/2017 по описа на Районен съд – Поморие.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

        

         2.