ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 03.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На трети ноември                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 836 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.И.С., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото. 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД София, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД, редовно уведомен, явява се управителя И.Д.А. лично и с адвокат П., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Д., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.И.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Р.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.И.Р., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.Д., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Д., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Т.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.К., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Д.П., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Д.К., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Я.Е., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Приморско, редовно уведомена, явява се адвокат К., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.П.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Г.У., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.   

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.Х.Т., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

В изпълнение на дадените указания в предходно съдебно заседание, по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 9847/25.10.2016 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, в който е заявено, че не могат да представят оригинала на скица № 36-00-58/25.06.2008 г. на община Приморско, тъй като в административната преписка се намира единствено копие на същата, както и че в административната преписка липсва изрично произнасяне на директора на АГКК по жалбата на „ПРО” ЕАД до АГКК с вх. № 06-85-04.02.2016 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запознах се с уведомлението от СГКК и считам, че не е изпълнено разпореждането на съда за изясняване на обстоятелството докъде е стигнала тази жалба.

АДВ. С.: Запознат съм с уведомлението. Считам, че не е изпълнено разпореждането на съда за представяне на доказателства за движението на жалбата.

УПРАВИТЕЛЯТ И.Д.А.: Да се приеме представеното доказателство.

АДВ. К.: Запознах се с писмото от СГКК – Бургас.

 

Съдът счита, че с оглед изявлението за липса на оригинал на скицата на осн. чл.183 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, същата следва да бъде изключена от доказателствата по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗКЛЮЧВА представения препис на скица изх. № 36-00-58/25.06.2008 г. на община Приморско от доказателствения материал по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило писмо от „Хотелски комплекс Черномец – БС” ЕАД с вх. № 10114/02.11.2016 г., с което се оспорва съдебно-техническата експертиза. Представя доказателства и моли да се назначи тройна съдебно-техническа експертиза, която да установи дали към 1962 г. процесните имоти са в регулация или регулацията е частично променена с общинска заповед от 1999 г., влязла в сила през 2003 г. Приложени са и 3 броя преписи.

 

УПРАВИТЕЛЯТ И.Д.А.: Представям и моля да приемете две решения на Административен съд – Бургас – решение № 268/01.02.2013 г. по административно дело № 2417/2010 г. и решение № 643/17.04.2014 г. по административно дело № 1751/2013 г., в чийто мотиви много ясно е посочен казусът с регулацията и от които е видно, че регулацията не е погасена по давност.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Прекалено много документи са внесени вчера така, че по искането за експертиза ще изразя становище. С оглед представените в голям обем писмени доказателства, моля да ми се даде възможност да се запозная с тях и да изразя становище.

УПРАВИТЕЛЯТ И.Д.А.: Страни по делото са община Приморско и „ПРО” ЕАД. Община Приморско е осъдена по това дело. Установено е по двете дела, че уличната регулация не е приложена, а частично изменена през 1999 г. Актът от 1994 г. се основава върху приетата регулация от 1962 г. и от предходната такава от 1958 г. Видях, че вещото лице е търсило документи в община Приморско, но те няма да му предоставят такива, тъй като нямат интерес. Всички документи са в Областна администрация. Моля, експертите да търсят в архива на Областна администрация. Целият архив е там.

АДВ. С.: Моля, също да ми се предостави възможност да се запозная с представените писмени доказателства.

АДВ. К.: В крайна сметка, моля да бъде уточнено, че имотите са въведени в кадастъра съгласно сега действащата регулация. От представените две решения е видно, че същите касаят спор по премахване на една метална ограда. В този смисъл, двете решения нямат нищо общо с този спор. Ако се спори дали тази регулация е влязла в сила, то излиза, че имотите са въведени неправилно в кадастъра.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: С оглед второто искане за назначаване на експертиза не възразявам, тъй като още в предходното съдебно заседание изразих становище, че същата следва да се доработи, тъй като не отговаря на изискванията.

УПРАВИТЕЛЯТ И.Д.А.: Относно възражението на заинтересованата страна по отношение на двете решения на Административен съд – Бургас, които са на други състави на съда, по тях са извършвани множество експертизи, които опровергават приложеното експертно заключение по настоящото дело. А относно регулацията от 1962 г., която обосновава правния интерес на заинтересованите страни, Община Приморско не е страна в този имот. Тя няма работа в това производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям подробно становище с приложени писмени доказателства.

АДВ. К.: Оспорвам представените доказателства. Ще конкретизирам какво оспорваме след запознаване със същите.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да ми дадете възможност да изразя становище. На първо място от община Приморско са дали регулационен план и кадастрален план, който прилагам. Разписният лист не е пълен. Моля да ги задължите да представят пълния списък.

На второ място: представям доказателства и моля да се представи копие от разписен лист към кадастрален и регулационен план на гр. Приморско в пълнота съгласно молбата.

Освен това, на второ място с оглед искането за скицата следва да се направи справка. По-голяма част от скиците сте изискали от кадастъра очакваме да ги представи, за да ги представим по делото. След като ги представим да се назначи допълнителна съдебно-техническа експертиза.

АДВ. С.: Нямам възражения.

АДВ. П.: Аз съм против някаква експертиза да се прави. Искаме тройна съдебно-техническа експертиза, тъй като не приемаме съдебно-техническата експертиза. Ако може да бъде назначена тройна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на същите въпроси, които са поставени към единичната.

УПРАВИТЕЛЯТ И.Д.А.: Ако прецените на този етап с оглед процесуална икономия, моля да отмените определението за приемане на единичната и да назначите нова единична експертиза.

 

Съдът по доказателствата счита, че следва да приеме представените с писмо вх. № 10114/02.11.2016 г. от „Хотелски комплекс Черноморец – БС” ЕАД писмени доказателства, като те ще бъдат обсъдени с крайния съдебен акт, както и представените в днешното съдебно заседание с уведомлението от жалбоподателя „ПРО” ЕАД писмени доказателства.

С оглед изявлението на „ПРО” ЕАД, че очаква да се снабди с още още доказателства, както и искането на жалбоподателя за предоставяне на възможност да се запознаят с доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните в 10-дневен срок от днес, да изразят становище по представените в днешно съдебно заседание доказателства и исканията за тройна експертиза или алтернативно назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза и за представяне на писмени доказателства, след което съдът в закрито заседание ще се произнесе по искането за експертиза.

ЗАДЪЛЖАВА община Приморско, в 7-дневен срок от днес, да представи разписен лист, одобрен със заповед № 1092/25.07.1962 г., в неговата цялост.

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.12.2016 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: