ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 16.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети февруари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 836 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.И.С., редовно уведомена,  не се явява и не изпраща представител.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД София, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.И.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Р.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.И.Р., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.Д., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Д., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Т.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.К., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Д.П., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Д.К., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Я.Е., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Приморско, редовно уведомена, се представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.П.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Г.У., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.   

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.Х.Т., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

Явява се вещото лице М.М..

 

По хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА постъпило на 01.02.2017 г. допълнение към заключението на вещото лице М.М..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба-възражение с вх. № 1306/09.02.2017 г. от „Хотелски комплекс Черноморец – БС“ ЕАД, в което изразява становище по заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

АДВ. П.: Да се изслуша заключението.

АДВ. К.: Да се изслуша заключението.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението по допълнената съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице М., който е със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. П.: В заключението сте записали, че със заповед № 780/03.02.1958 г. е извършено разширение на регулационния план. Какво означава това?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приет е един нов терен, който е определен за временен младежки лагер на ЦСП.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Приемате ли, че от 1958 г. този имот е в регулация?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приемам, че от 1958 г. със заповед № 780/03.02.1958 г. до влизане в сила на плана от 1962 г. със заповед № 1062/25.07.1962 г., процесният терен е показан с план-скица за разширение и е влязъл в регулацията на гр. Приморско. В регулацията от 1962 г. отпада по неизвестни причини. Аз работя като техническо лице с технически средства и твърдя, че нито едно от техническите средства не е спазено, няма трасировъчен карнет към него и затова съм направил това приложение, за да се видят какви имоти влизат в този терен. В графите 7 и 8, където следва да се запише, че имотът е в регулация, но няма запис в разписния лист. Освен всичко друго, планът, който разгледах в Областна управа и е копие на регулационния план от 1962 г., е идентичен с картоните 10 и 14, които съм разгледал в община Приморско за процесния терен едно към едно. С черен контур е нанесен процесният терен без собствен планоснимачен номер и без допълнително обособяване като парцел или квартал в регулация със съответните технически средства, с които трябва да бъде оцветен в синьо или червено.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Към 1958 г. имотът е влязъл в регулация, а през 1962 г. е излязъл от регулация?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  През 1962 г. имотът не е включен. Нанесен е един черен контур, с параметрите на процесния терен. Някой е мислил нещо да прави, но не го е довършил и затова не е изобразен като имот в регулация.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Как тогава територията е станала урбанизирана с план за застрояване?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Територията е станала урбанизирана с нечия заповед, може и устна. Самата регулация не е проведена до края. Аз имам такива съмнения.

ВЪПРОС НА АДВ. П.: Нямам други въпроси към вещото лице. Изразявам становището на моя доверител да не се приема заключението и да не се заплаща, тъй като вещото лице не е отговорило на въпросите. В предходно съдебно заседание бяха поставени въпроси, на които не е отговорило вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На първо място, моля да поясните: в двете скици от предходното заключение, както и в скицата, която сега сте внесли пишете, че с лилав цвят е отразено разширение на временен младежки лагер от 1958 г. Идентични ли са?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Идентични са. Това е контурът по Заповед № 780/03.02.1958 г. и придружаващите го скици.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с даденото от Вас сега пояснение, Вие видяхте ли формален акт, който да показва, че регулацията от 1958 г. е отменена или съдите само по техническите чертежи?

 ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм видял такъв. Съдя само от техническите средства, с които има изобразяване на регулацията.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси. Да се приеме заключението.

 

АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и безпристрастно изготвено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението от вещото лице М.М., заедно с допълнението. 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лв., съгласно представената справка-декларация и внесените депозити.(изд. Р.К.О. – 16.02.2017 г. – 400 лв.)

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предоставям на съда по искането да се назначи друго вещото лице.

АДВ. К.: Считам, че не се налага извършването на нова съдебно-техническа експертиза. Вещото лице е отговорило правилно и компетентно на поставените задачи и съобразно изследваните документите, като в тази насока заключението е пълно, безпристрастно изготвено и се базира на съответните документи, които е приложило към заключението, като не се сочат конкретни нарушения на експертизата, които да водят до извод за предубеждение, поради това считам че не следва да бъде допускана нова съдебно-техническа експертиза.

АДВ. П.: Считам, че искането е основателно. Вещото лице не е отговорило на въпроса пълно и конкретно в писмен вид. От представеното заключение не се установи дали имотът е в регулация и от кога е в регулация. На какво основание прави този извод вещото лице, то не можа да посочи, а признава макар да не е в регулация, че територията е урбанизирана, което противоречи на това, което каза. Има право на застрояване. На въпроса как територията е станала урбанизирана, вещото лице отговори: „с нечия заповед“.

Моля почитаемия съд да уважи искането ни да бъде назначена повторна експертиза, като отговори на същия въпрос, както и да отговори на въпроса: от 1958 г. и 1962 г. има ли регулация и ако не, защо и отпаднала ли е тази регулация?

 

Съдът счита, че искането за назначаване на повторна съдебно-техническа експертиза не следва да бъде уважено, тъй като не са налице основанията по чл. 201 от ГПК, заключението е компетентно и  безпристрастно изготвено, пълно и  обосновано,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Хотелски комплекс Черноморец БС“ ЕАД за назначаване на повторна съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няколко пъти задължихте СГКК гр. Бургас да представи произнасянето на по-горестоящия административен орган – Изпълнителен директор на АГКК по жалбата на „ПРО“ ЕАД, но до момента няма отговор. Други доказателства няма да сочим.

АДВ. П.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. К.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита делото за изяснено от фактическа страна.

С оглед неколкократните отговори във връзка с жалбата на „ПРО“ ЕАД пред по-горестоящия административен орган, факта, че такъв не е изпратен на жалбоподателя “ПРО”ЕАД, съдът счита, че делото не следва да бъде отлагано за събиране на доказателства във връзка с произнасянето на органа, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Съдия, моля да уважите жалбата на „ПРО“ ЕАД и да отмените постановеното вписване в скиците, собственост на „Хотелски комплекс Черноморец БС“ ЕАД  съгласно аргументите, изложени в жалбата, както и с оглед събраните доказателства. Освен това Ви моля съобразно внесените искания в жалбата да се произнесете по инцидентните искания за съдебен контрол на представените  актове.

Моля да ни присъдите разноските, включително и юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ни бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

АДВ. П.: Почитаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила вписаните от кадастъра скици.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение и за вещо лице за експертизата.

Моля да ни бъде даден 10-дневен срок за представяне на писмена защита.

АДВ. К.: В писмени молби сме изразили становище относно вписването в КК и КР, като считаме същото за незаконосъобразно. Поддържаме изцяло доводите в тези две молби, като молим да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски. Самото вписване не отговаря както на ЗКИР, така и на Наредбата за поддържане на кадастъра и КР. Няма вписване по отношение обема на собственост във всеки един имот на „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД, нито в коя част има застъпване между представените от него документи за собственост и влезлите в сила регулационни имоти. Касае се за много имоти, за които следва да бъде уточнено в кои части тези имоти се засягат от извършеното вписване. Това не е извършено нито от СГКК, нито с експертизата по делото, поради което моля да отмените постановеното вписване.

Съдът ДАВА на страните 10-дневен срок от днес за представяне на писмени защити.

          Съдът счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.19 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     СЪДИЯ: