ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 836 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.И.С., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно по делото.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД София, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Т. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Д., редовно уведомен на основание чл. 44, ал. 1 ГПК, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.И.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Р.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.И.Р., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.Д., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Д., редовно уведомена на основание чл. 44, ал. 1 ГПК, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Т.Г., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.К., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р. Д.П., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Д.К., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Я.Е., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Приморско, редовно уведомена, явява се адвокат Козаров, с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.П.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Г.У., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.Х.Т., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че следва да даде указания с оглед жалбата на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД да обоснове правния си интерес да обжалва уведомление изх. № 24-1183/21.01.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас в частта, касаеща поземлени имоти  с последни цифри в идентификаторите им  311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 329, 335 и 346.

С оглед тълкуването, дадено от Върховен административен съд в тълкувателно решение № 2  от 2015г. по т. дело № 1/2014 г., следва да се задължи ответника да представи произнасянето на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по жалбата на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД с оглед изложените в жалбата доводи за нецелесъобразност на обжалваното уведомление, за да се прецени с оглед цитираното тълкувателно решение на Върховен административен съд дали делото следва да бъде спряно.

За процесуална икономия следва да се укаже на ответника да попълни административната преписка с предходните заявления на заинтересованата страна „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД и жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД и административните преписки по тяхното разглеждане, както и да представи пълната административна преписка по издаване на обжалваното уведомление със заявленията на „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД и жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД, както и списък със заинтересованите страни за всеки от имотите поотделно.

С оглед необходимостта да се очертае точно предметът на спора и  заинтересованите страни съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД.

УКАЗВА на жалбоподателя  „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД в 7-дневен срок от днес да обоснове правния си интерес да обжалва уведомление изх. № 24-1183/21.01.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас в частта, касаеща поземлени имоти с идентификатори последни номера завършващи на 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 329, 335 и 346.

ЗАДЪЛЖАВА Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи произнасяне на горестоящия административен орган по жалбата на „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД срещу уведомление изх.№24-1183/21.01.2016 г. в случай, че има такова, да попълни административната преписка с предходните заявления на заинтересованата страна „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД и жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД и административните преписки по тяхното разглеждане, както и да представи пълната административна преписка по издаване на обжалваното уведомление изх. № 24-1183/21.01.2016 г. със заявленията на „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД и „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД, и списък със заинтересованите страни за всеки от имотите в уведомлението поотделно.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.10.2016 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: