ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 836 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.И.С., редовно уведомена, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД София, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Хотелски комплекс Черноморец - БС“ ЕАД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Д., редовно уведомен на основание чл. 44, ал. 1 ГПК, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.И.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Р.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.И.Р., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.Д., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Д., редовно уведомена на основание чл. 44, ал. 1 ГПК, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Т.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител .

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Г.К., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Д.П., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Д.К., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Я.Е., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Приморско, редовно уведомена, явява се адвокат К., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.П.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Г.У., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител    

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.Х.Т., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

Явява се вещото лице М.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалби на Е.И.С. и Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД гр. София срещу Уведомление изх. № 24-1183-21.01.2016 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с жалбата на Е.С. писмени доказателства, постъпили писмени доказателства с жалбата на Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД гр. София, както и писмени доказателства, постъпили с молба вх. № 4512/27.04.2016 г. от Е.С..

ДОКЛАДВА постъпило становище с вх. № 5906 от 07.06.2016 г. от жалбоподателката Е.И.С..

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх. № 6011/09.06.2016 г. от „Хотелски комплекс Черноморец – БС” ЕАД, в която изразява становище по жалбите.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв. К. - пълномощник на Община Приморско с вх. № 7231/13.07.2016 г. и писмена молба с вх. № 7253/14.07.2016 г., в които изразява становище по жалбите и доказателствата.

ДОКЛАДВА постъпило уведомление ведно с приложени заверени копия на писмени доказателства с вх. № 7456/21.07.2016 г. от жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД гр. София.

В изпълнение на дадени указания от съда, по делото са постъпили по опис с придружително писмо вх. № 7827/03.08.2016 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър -Бургас писмени доказателства.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила в срока по чл. 199 от ГПК, допуснатата с определение № 1290/26.07.2016 г. съдебно-техническа експертиза.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам жалбата изцяло. Поддържам доказателствените искания в цитираните пред Вас становища. Едно от тях беше по експертизата, която сега ще изслушаме.

Поддържам доказателствените искания.

         АДВ. С.: От името на доверителката ми поддържам жалбата заедно с направеното уточнение на същата с нарочна молба от 07.06.2016 г.

Нямам искания по доказателствата.

         АДВ. П.: Оспорваме жалбите, както и уточняващите молби на всички изложени в тях основания.

Нямам искания по доказателствата. Да се приемат представените доказателства, включително и тези, които са представени от Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас.

         АДВ. К.: Представили сме становище, което поддържам изцяло.

По отношение на жалбата, оспорвам същата.

По отношение на доказателствата и доказателствените искания, оспорвам скицата, описана в молбата ми.

         АДВ. П.: Нямам възражения по направеното доказателствено искане.

 

         СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените писмени доказателства, цитирани подробно в доклада на съда, които ще бъдат ценени в крайния акт, с оглед направените заявления за оспорване на документи от страна на жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД гр. София и община Приморско,  на ответника следва да се даде възможност да заяви дали желае да се ползва от тях, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА постъпилите с жалбата на Е.С. писмени доказателства, постъпилите писмени доказателства с жалбата на Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД гр. София, както и писмените доказателства постъпили с молба вх. № 4512/27.04.2016 г. от Е.С., писмено становище с вх. № 5906 от 07.06.2016 г. от жалбоподателката Е.И.С., молба с вх. № 6011/09.06.2016 г. от „Хотелски комплекс Черноморец – БС” ЕАД, молба от адв. К. с вх. № 7231/13.07.2016 г. и молба с вх. № 7253/14.07.2016 г.; писмените доказателства, постъпили с уведомление с вх. № 7456/21.07.2016 г. от жалбоподателя „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД гр. София и постъпилите по опис с придружително писмо вх. № 7827/03.08.2016 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър -Бургас писмени доказателства.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в 7-дневен срок да заяви дали желае да се ползва от оспорените писмени доказателства – скица № 36-00-58/25.06.2008 г. от Община Приморско, Окончателен договор между „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД и „ Булгарконтрола” ЕООД, Учредителен акт от 25.11.2008 г. за Хотелски комплекс Черноморец – БС” ЕАД, План за преобразуване по реда на чл. 264 от ТЗ/31.03.2009 г. и Учредителен акт от 12.05.2009 г. на „Хотелски комплекс Черноморец – БС” ЕАД.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от уведомяването да представи оригинала на скица № 36-00-58/25.06.2008 г. на Община Приморско.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок да изпълни разпореждането, дадено в предходно съдебно заседание, да изпрати произнасянето на горестоящия административен орган – Изпълнителен директор на АГКК по жалбата на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД. В случай, че няма такъв, да уведоми съда за движението на жалбата.

При неизпълнение на указанията ще му бъде наложена глоба, на основание чл.89 ГПК, в размерите по чл.91 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

         Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

 

         М.П.М.  - ** години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, предупреден за наказателната отговорност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Представил съм писмено заключение, което поддържам ведно с приложената скица към него.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На първо място пишете, че сте се запознали с документите, направили сте справка в АГКК и Община Приморско и пишете, че имотите не попадат в регулационните граници по плана от 1962 г. Подробни справки направихте ли?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, направил съм справки, но няма как да направя скица.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Т.: С оглед Вашето заключение, Вие сте се ограничили в имоти с посочените номера. Как решихте, че заключението касае точно тези имоти?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Те са посочени като процесни по делото. Изброени са като такива мисля и в жалбата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Считам, че настоящото заключение без доработка не следва да се приема. Ще представя доказателства за наличие на регулационни планове даже преди 1962 г., за 1958 г. и ще ги представя. Освен това задачата, която Вие одобрихте, касае всичките скици, които ще получим от кадастъра. Няма как без да ги получим. Вие казахте, че няма как да видим цялата площ, предвид което моля да не се приема заключението, като се даде възможност на вещото лице да го доработи. Видно е, че има регулационен план преди 1962 г.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Задачата ми е да изследвам регулацията за процесните имоти по регулационния план от 1962 г.

 

         АДВ. П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         АДВ. С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме заключението като безпристрастно и компетентно изготвено, като след представяне на доказателства, страните ще имат възможност да направят искане за допълнителна задача към експертизата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представеното заключение.

          ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лв.  съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит.

(изд. Р.К.О. – 400 лв. – 06.10.2016 г.)

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да бъде разпоредено да ми бъде издадено съдебно удостоверение.

 

         Съдът ВРЪЧИ на представителя на „Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД изготвените съдебни удостоверения.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с направеното доказателствено искане в предходно съдебно заседание за снабдяване с допълнителни доказателства, имам искане да се допълни експертизата. След като внесем скиците по тези съдебни удостоверения, ще моля вещото лице да допълни заключението.

 

СЪДЪТ ще се произнесе по искането за допълване на експертизата след попълване на доказателствата.

 

         За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.11.2016 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: