ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 13.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети юли                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 836 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.П.С., редовно уведомена, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

          

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Т.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомен, не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Община Царево, редовно уведомена, се явява адвокат Мосинов, с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Т.Г.О., „Юропиън пропъртис България” ЕООД, „Лонг Айлънд” ООД, Д.Н.Г., А.П.Ж., Ж.П.Ж., „Анабела Съншайн” ООД и Д.К.О., редовно уведомени, не се явяват и не изпращат представители.

 

Явява се вещото лице инж. Д.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

ИНЖ. Д.С.С. – 43 години, българска гражданка, семейна, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, която носи за даване на невярно заключение. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВАПРОС НА АДВОКАТ МОСИНОВ: Тези показатели са по-високи и различни от тези по Наредба № 7. Така ли е?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Да, тези показатели в заповедта за одобряване на ПУП са по-високи от предвидените по Наредба № 7.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ МОСИНОВ: За частта на имота, която попада в зона А, ли?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Да, но той попада целият в зона А, като съм направила измерванията от края на пясъчната ивица.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ МОСИНОВ: По Наредба № 7 зона А се мери от контактната част между морето и пясъка.

Съгласно ЗУЧК устройствените показатели и видовете застроявания са по-добри за имота и зона А се мери от края на концесионната територия, а по Наредба № 7 от досег пясък-море. Така ако се мери, би ли попадал в зона А?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. С.: Откъдето и да се мери имотът попада в 100-метровата зона.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесените по делото депозити.

 

АДВОКАТ К.: Нямам искания по доказателствата.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Нямаме искане по доказателствата. Моля да изслушате пренията.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля да отмените процесната заповед като неправилна и незаконосъобразна и ми дадете възможност да изложа подробни обяснения в писмена защита, като претендираме за разноските, направени от доверителя ми по делото.

 

АДВОКАТ МОСИНОВ: Моля да се отхвърли жалбата и да се потвърди законосъобразността на акта. Отделно от горното, администрацията е сезирана с искане за оттегляне на акта по реда на чл.156 от АПК, по което не се е произнесла. В случай, че е налице изрично оттегляне, ще Ви представим съответния административен акт с искане за прекратяване на производството.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: