ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 16.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети март                                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 836 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.П.С., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Т.Д., редовно уведомен, се явява. За него се явява адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Х., с пълномощно по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.Д., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Т.Г.О., „Юропиън пропъртис България” ЕООД, „Лонг Айлънд” ООД, Д.Н.Г., А.П.Ж., Ж.П.Ж., „Анабела Съншайн” ООД и Д.К.О., редовно уведомени, не се явяват и представляват.

 

Явява се вещото лице арх. С.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Постъпило е допълнително заключение от вещото лице, което е в срок по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване допълнителното заключение на съдебно-техническата експертиза, поради което ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице арх. С.П.Г., със снета по делото самоличност от предходно съдебно заседание.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Г.: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

Моето заключение е съобразено с плана на Община Царево, одобрен през 1997 година. Той е бил действащ към момента на издаване на заповедта.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Б.: За кои зони говорите, защото в основното заключение казвате, че не може да кажете в коя зона по Наредба № 7 попада имота?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Г.: Отговорил съм на този въпрос, че отговарят, защото отговарят на показателите за вилно застрояване, не съм имал в предвид зона А и зона Б, но те си отговарят и по тогава действащата Наредба за Черноморското крайбрежие за вилно застрояване.

 

АДВОКАТ Б.: В т. 3 от допълнителното заключението Вие казвате по отношение на инфраструктурите, които засягате в основното заключение, че на този етап не се изискват налично изброени инфраструктури, а в първото заключение казвате, че за ПУП има план за комуникационна транспортна мрежа, но няма план за канализация.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Г.: На въпрос № 3 съм отговорил, като съм имал предвид, че на място няма изградена инфраструктура.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Б.: Можете ли да кажете дали процесният имот, предмет на разработката, е прилежащ терен на крайбрежната плажна ивица.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Г.: Не мога да отговоря на този въпрос. Аз затова съм посочил, че на този въпрос следва да отговори геодезист. С течение на времето има наслагване на пясък, отливи и границата е плаваща, затова компетентен геодезист трябва да го каже. На въпросите за зонирането не мога да отговоря, защото са извън моята компетентност.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Б.: Във връзка със задание на Кмета на Община Царево от 2004 година, което цитирате в основното заключение, има ли последващ акт или нещата са спрели с това задание?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Г.: Има нов устройствен план на Община Царево. Каквото съм написал, това е проверено от мен. Подробности сега не мога да кажа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Миналата година съм поискала и е допусната техническа експертиза с четири въпроса. Вещото лице не е дало отговор на нито един от тези въпроси.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Г.: Границата на зона А и зона Б са нанесени в ПУП-а, но аз не мога да ги коментирам, тъй като дали са правилно нанесени е въпрос на геодезическо заснемане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: След като вещото лице счита, че е извън неговата компетентност, да се назначи друго вещото лице със съответната специалност.

Към това допълнително заключение нямам въпроси. Считам, че вещото лице трябваше да уточни дали отговаря на показателите по наредбата и той уточни, че става дума за показателите за вилно застрояване.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ М.: ПУП-а, както е одобрен, отговаря ли на визата от 10.06.2007 година от Главния архитект относно показатели?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Г.: Да, отговаря. Тази виза представлява мотивирано предписание.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ М.: Одобрените показатели по ПУП и устройствено предназначение – вилна зона, отговорят ли на съгласувателното становище на Директора на РИОСВ – гр. Бургас, което е цитирано в заповедта, от 2007 година за преценка необходимостта от оценка?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. Г.: Одобреният вариант на ПУП-а отговаря на становището на РИОСВ.

 

АДВОКАТ М.: В следващо съдебно заседание ще представим доказателства във връзка с твърдяната от нас хипотеза на чл.133, ал.7 от ЗУТ.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в общ размер на 350 лева, платими от внесения от жалбоподателката М.С. и жалбоподателя Е.Д. предварително определен депозит.

 

АДВОКАТ Б.: Заявявам, че оспорвам допълнителното заключението в частта по т. 2, 3 и 4. Считам, че от една страна не съдържат отговори на формулираните въпроси с писмена молба, от друга страна считам, че изводите за съответствие на административния акт, с който е одобрен ПУП, не съответстват на материалноправните норми на закона и подзаконовите нормативни актове, затова моля да бъде допуснато изслушването на съдебна геодезическа експертиза, като назначите вещото лице геодезист. Ако приемате, че оспорването не може да бъде извършено в единична, ще моля да допуснете тройна експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Моля да допуснете в рамките на внесения депозит експертиза, която да се извърши от геодезист.

 

АДВОКАТ К.: Присъединявам се към искането на колегата Б..

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ДОПУСКА допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от процесуалния представител на Държавата, находящи се на стр. 169 от делото – въпроси от 1 до 3, както и на въпросите в писменото становище на адвокат Б., находящо се на стр. 166 от делото и по-точно въпроси 2, 3 и 4.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице инж. Д.С.С., която да се уведоми за определението на съда след представяне на доказателства за внесен депозит

ОПРЕДЕЛЯ допълнителен депозит в размер на 150 лева, платими от жалбоподателя Е.Т.Д. в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.05.2010 година от 11:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: