ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 06.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести октомври                                             две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ДРАГНЕВА

Административно дело номер 836 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.П.С., редовно уведомена, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Е.Б.Д. и Е.Т.Д., редовно уведомени, се явява адвокат Б., с пълномощно по делото.

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Х., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат О., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Т.Г.О., „Юропиън пропъртис България” ЕООД, „Лонг Айлънд” ООД, Д.Н.Г., А.П.Ж., Ж.П.Ж., „Анабела Съншайн” ООД и Д.К.О., редовно уведомени, не се явяват и представляват.

 

Явява се вещото лице С.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпило е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на заключението на вещото лице, поради което ПРИСТЪПВА към разпит на същото, като снема самоличността му, както следва:

 

С.П.Г. – 39 години, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение. Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Искам да уточня при изготвянето на експертизата Вие сте дали отговор по въпросите, които са зададени с първоначалната ни молба до съда ли, защото в съдебно заседание имаше изискване за уточняване и коригиране на въпросите и има изрична молба и също има още две молби със зададени въпроси от МРРБ и от колегата Б..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Отговарям на въпроси по молба на адвокат К., на която няма дата.

 

АДВОКАТ К.: Това е първоначално подадената ми молба, която е на стр. 168 от делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: На въпросите на юрисконсулт Х. в молба на стр. 169 от делото не съм отговарял, но сега като ги прочетох, същите не са от моята компетентност, тъй като касаят геодезически измервания. На тези въпроси може да отговори геодезист и то след извършване на измерване.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К.:  Дали сте правили справка на място на документацията в община Царево?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Да, няколко пъти ходих в община Царево и извърших справка. Колегите любезно ми предоставиха всичко.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К.: По т. 2 от заключението, в уточнението, което съм направила на моята молба, има ли към момента на разработката и издаване на заповедта действащи ПУП-ове за имотите, съседни на поземлен имот № 209, съответно отразено ли е застрояването в тях, има ли такова предвидено?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В момента не мога да кажа, не съм ги проверил всички  УПИ-та, но за УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ са влезли в сила.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К.: Така, както са отразени в разработката, такова ли е действителното положение документално?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това, което имам от ПУП, това е копирано от оригинал, който е в общината. Аз разполагам с това, предполагам, че са отразени коректно. Би следвало, след като общината одобрява това и като извадка е дадено, да е същото.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К.: По скицата този имот граничи ли с имот УПИ ІV-31?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Като имот граничи, но като УПИ не граничи. То е влязло с по-предна заповед, когато са урегулирани съседните имоти. По новата разработка тази улица, която е за УПИ ІV продължава, а другата отпада. Тя е част от имот № 209.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: В заключението по т. 9 от задачите вещото лице казва, че с оглед прецизност на отговора са необходими геодезически замервания. Самият ПУП върху него е нанесена границата между зона А и зона Б, върху самия проекта за ПУП, и затова ще моля вещото лице да я покаже.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Не съм изследвал точно Зона А, но ако  тази наистина двойна линия, както твърди процесуалният представител на МРРБ, отделя зона А, то тогава имотът би трябвало да попада изцяло в зоната. Но още веднъж казвам, че трябва да има точни геодезически измервания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Моля вещото лице да даде конкретен отговор на въпроса, защото има материали по делото – има скица на плажа. Води се имот № 111, който е отдаден на концесия.

Отговорът на въпрос № 10 е свързан с отговора на въпрос № 9, така че ще моля в допълнителното заключение вещото лице да отговори и на въпрос № 10, съобразно отговора на въпрос № 9.

 

АДВОКАТ Б.: Предвид изявлението на вещото лице, че не е работил по молбата на моите доверители, аз също държа вещото лице да изпълни поставените въпроси по молбата по т. 3 и т. 4, като има предвид скицата, която е неразделна част от процесната разработка, одобрена с индивидуален административен акт и за ясното представям четливо копие и твърдя, че административният орган сам е нанесъл границата на зона А и моля вещото лице да има предвид и тази скица и съобразно нея да отговори на допуснатите задачи по нашата молба.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ О.:  Във връзка с отговора на въпроса № 11, не можах да разбера какво имате предвид под „несъответствие с Наредба № 8”. Може ли да поясните?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Имам предвид, че не е окомплектована преписката с ВиК и ел. схеми за процесния имот. За другите сега ще проверим как е процедирано.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ О.: Вие установихте ли да ли е съгласуван този проект с В и К и ел.?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Не установих схеми за ВиК и ел. части.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ К.: По отношение на т.4, дали в документите, които сте прегледали, има такива, свързани с положително становище по обществено обсъждане.

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Аз не видях такива.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му дава възможност след като се запознае с молбите на процесуалните представители на жалбоподателите на стр. 166-169 от делото, да изрази становище дали същите са от неговата компетентност, като вещото лице следва да има предвид и определението на съда, с което е допусната съдебно-техническа експертиза от проведеното на 15.01.2008 г. съдебно заседание, както и уточняващата молба на адвокат Д.К. на стр. 176 от делото.

 

АДВОКАТ О.: Във връзка с твърденията на процесуалния представител на жалбоподателката М.С., представям заповед на кмета на община Царево № РД-01-547/11.12.2002 г.,  както текстова, така и графична част, от която се вижда, че още от 2002 г. между имота, предмет на настоящия ПУП, и имота на жалбоподателката има улица, т .е. същата не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и нейната жалба не трябва да бъде разглеждане. Такова е становището ни още от началото на производството.

 

АДВОКАТ К.: По повод твърдението, че в плана за застрояване административният орган е посочил границата между зона А и зона Б, излагам становище, съгласно което оспорвам това твърдение, като считам, че нанасянията в тази извадка от плана не изхождат нито от административния орган, нито от автора на проекта. Под забележката, вдясно на листа, липсват данни за авторството и съобразно разпределението на доказателствената тежест изложилият това становище следва да докаже верността му.

 

АДВОКАТ Б.: Това го има на скицата, която административният орган е представил с административната преписка и на която се е позовал вещото лице.

 

АДВОКАТ К.: По представените доказателства, де факто там се вижда, че действително е налице разработка. Вещото лице каза, че имот № 209 граничи с имота на моите доверители и че улицата е част от имот № 209. С оглед на това считам, че не е налице улица, която е между двата имота и с оглед на това считам, че сме заинтересована страна, тъй като е налице промяна предназначението на имот № 209 от земеделски в такъв за застрояване.

 

АДВОКАТ Б.: Също се присъединявам към казаното от колежката. Считам, че жалбоподателката М.С. и моите доверители, като жалбоподатели и извън това им качеството са заинтересовани лица по смисъла на ЗУТ.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме искания по доказателствата.

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства .

По допустимостта на жалбата на М.П.С. съдът ще се произнесе с крайния акт.

ДАВА възможност на вещото лице да се запознае с молбите на процесуалните представители на жалбоподателите и да изрази становище дали същите са от неговата компетентност в 14-дневен срок от днешно съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.12.2009 г. от 12.00 часа, за която дата страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: