Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Номер 1057                       29  май 2018  година                   град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на десети май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина Бъчварова                                             ЧЛЕНОВЕ: 1. Стела Динчева

                                                                  2. Атанаска А.

 

Секретар М.В.

Прокурор Деян Петров

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                               касационно административно наказателно дело номер 835 по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. АПК.

 Образувано е по касационна жалба на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” София против  решение № 23 от 05.02.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1006/2017 г. по описа на Районен съд  Царево, с което е отменено наказателно постановление/НП/ № 13-000863 от 11.10.2017 г.  на изпълнителния директор  на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ София, с което за нарушение на чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г./, на ЕТ „К.-М. К.“ с ЕИК по Булстат 102929175, със седалище и адрес на управление гр.Ахтопол, община Царево, ул.“Зеленика“ №1, представляван от М. К. К., е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500.00/хиляда и петстотин/лева, на основание чл. 413, ал.2 КТ.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че оспореното решение е постановено в нарушение на материалния закон. Иска да се отмени и да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът - ЕТ „К. - М. К.“, редовно уведомен, се явява лично М. К. и чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна. Твърди, че инструктаж е бил проведен и документиран в досиетата на всеки един от работниците. Счита, че техният живот и здраве не са били изложени на риск, тъй като търговецът продава банички.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Царево да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд  Царево, с решение №  23 от 05.02.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1006/2017 г. по описа на Районен съд Царево, е отменил наказателно постановление № 13-000863 от 11.10.2017 г.  на изпълнителния директор  на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ София, с което за нарушение на чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд/Наредба№ РД-07-2 от 16.12.2009 г., наредбата/, на ЕТ „К. - М. К.“ с ЕИК по Булстат 102929175 е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500.00/хиляда и петстотин/лева, на основание чл. чл. 413, ал.2 КТ.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че са налице основания за приложение на чл. 415в, ал.1 КТ, тъй като извършеното нарушение е формално и не са произтекли вредни последици за работници и служители на жалбоподателя. Едновременно с това е приел, че същото следва да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл. 28 ЗАНН. Посочено е, че съгласно ТР № 1 от 12.12.20017 г. на ВКС, при извършване на преценка относно наличие на предпоставки за прилагане на чл. 28 ЗАНН, наказващият орган е длъжен да приложи правилно закона, като отграничи маловажните случаи на административни нарушения от тези, обхванати от чл. 6 ЗАНН. В процесния случай такава преценка изобщо не била направена, поради което съдът е формирал извод, че за него не съществува предмет за проверка във връзка с разглежданата разпоредба, при което единствената възможност е НП да бъде отменено. Изложени са и мотиви, че административнонаказващият орган не е съобразил нормата на чл. 27, ал.2 ЗАНН при определяне на наказанието, наложено на нарушителя.

Санкцията е наложена на ЕТ „К. - М. К.“ за това, че в качеството си на работодател, по смисъла на параграф 1, т.1 ДР КТ не е документирал проведения начален инструктаж в обект „баничарница“, находящ се в гр.Ахтопол, ул.“Тракия“ № 28 на работниците М.С.Н., Н.И.С., Г.И.Х. и З.Л.П., всички на длъжност продавач - консултант, при започването на работа. Нарушението е извършено на 06.07.2017 г., когато работодателят е следвало да документира инструктажа с подписите на работниците и с подписа на провелия инструктажа в книгите за начален инструктаж. За така установеното деяние на ЕТ „Киро - М. К. е съставен акт за установяване на административни нарушения/АУАН/ № 13-000863/19.07.2017 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

 Основните възражения на касатора са, че нарушението е доказано по несъмнен и категоричен начин и че същото не представлява нито маловажно  нарушение по смисъла на чл.415в, ал.1 КТ, нито маловажен случай по смисъла на чл.28 ЗАНН, предвид характера на засегнатите обществени отношения и обстоятелството, че поради естеството на нарушението същото е реализирано и няма как да бъде отстранено. Сочи, че наложената санкция на едноличния търговец е в справедлив размер- минимално установения от закона - 1 500.00 лева.

Решението е валидно, допустимо и правилно като краен резултат, но по мотиви различни от тези на районния съд.

Нарушението, за което е санкциониран ЕТ „К. - М. К.“ се изразява в това, че търговецът, в качеството си на работодател, не е документирал проведения начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на работното място при започване на работа на четирима служители в стопанисвания от него търговски обект – „баничарница“, находящ се в гр.Ахтопол.

В разпоредбата на чл.11, ал.5 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. е регламентирано изискване инструктажите, проведени по реда на наредбата, да се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1.

Безспорно е, че към датата на извършената проверка работниците, посочени в АУАН и НП са престирали работна сила в проверявания търговски обект. Видно от представените пред районния съд служебни бележки на всеки от работниците М.С.Н., Н.И.С., Г.И.Х. и З.Л.П., четиримата на длъжност продавач - консултант, е бил проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на 06.07.2017 г. при постъпването им на работа в обекта, но към датата на проверката 18.07.2017 г. този факт не е бил отразен в книгата за начален инструктаж, въпреки че от ответника по касация е декларирано наличието на такава. От представеното копие на Книгата за начален инструктаж по безопасност и здраве при работа /л.47 и л.86 и 87 от анд № 1006/2017 г. на ЦРС/ е видно, че по отношение на тези четирима служители не е направено отбелязване за извършен начален инструктаж в книгата, която е била представена на проверяващите на 18.07.2017 г., видно от отбелязването, което те са извършили в същата. Предвид обстоятелството, че отговорността на ответника по касация е ангажирана за нарушение на чл.11, ал.5 от Наредбата досежно недокументирането на проведен начален инструктаж в съответната книга-образец, то наличието или липсата на служебна бележка доказваща провеждането му е ирелевантно за състава на установеното нарушение. При проведен инструктаж - първоначален, периодичен, на работното място или специален, това обстоятелство следва да бъде отразено по съответния ред и именно това отразяване свидетелства пред проверяващите органи за изпълнение на законовото задължение за извършване на инструктаж. Горните изводи не се променят и от наличието на издадена служебна бележка за проведен инструктаж, което е друго самостоятелно задължение на работодателя, регламентирано в нормата на чл.12, ал.3 от наредбата.

Настоящият касационен състав намира, обаче, че недокументирането на проведен начален инструктаж по отношение на четирима работника съставлява четири отделни нарушения на чл.11, ал.5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Аргумент в подкрепа на този извод е обстоятелството, че регламентираното в чл.11, ал.1 от наредбата задължение на работодателя да осигури инструктаж по безопасност и здраве при работа, който следва след това да бъде и документиран в книгата за инструктажите, съгласно чл.11, ал.5 от наредбата, е установено по отношение на всеки работещ - т.е за всеки служител поотделно, независимо от срока на договора. Ето защо, съдът приема, че в съответстве с правилото на чл.18 ЗАНН за извършването на четирите отделни нарушения е следвало на търговеца да бъдат наложени четири отделни имуществени санкции, дори да се приеме, че в случая са налице предпоставките за прилагането на привилегирования състав на чл.415в, ал.1 КТ. В тази насока съдът взема предвид естеството на нарушението, което е формално, не е довело до вредни последици за работниците, доколкото на същите е проведен инструктаж и наличието на доказателства, че веднага след проверката този факт е документиран в книгата за начален инструктаж по безопасност и здраве при работа за 2017 г., т.е, че нарушенията са отстранени веднага след установяването им. Вместо това и в нарушение на чл.18 ЗАНН административнонаказващият орган е квалифицирал установеното с акта деяние като едно нарушение, за което на нарушителя е наложена една имуществена санкция на основание чл.413, ал.2 КТ.

  С оглед изложеното, наказателното постановление е издадено при неправилно приложение на закона, поради което решението на районния съд, с което същото е отменено като незаконосъобразно следва да бъде оставено в сила.

  По тези съображения и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав

 

Р   Е  Ш  И :

 

  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 05.02.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1006/2017 г. по описа на Районен съд  Царево.

  Решението е окончателно.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                        2.