Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1009          07.05.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 835 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на С.М.С., ЕГН **********, с постоянен адрес *** против решение №25/11.02.2013г., постановено по НАХД №511/2012г. по описа на Районен съд – гр.Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление №802/01.11.2012г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите (РДГ) - гр. Бургас, с което за нарушение на чл.148, ал.2, основание чл.275, ал.1, т.2 и чл.270 от ЗГ на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

Ответникът – директора на РДГ Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Карнобат е образувано по жалба на С.М.С. против наказателно постановление №802/01.11.2012г., издадено от директора на РДГ - гр. Бургас, с което за нарушение на чл.148, ал.2, основание чл.275, ал.1, т.2 и чл.270 от ЗГ на касатора е наложена глоба в размер на 100 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Карнобат е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не се установени  нарушения на процедурата, които да доведат до тяхната незаконосъобразност; а също така че при определяне вида и размера на  административното наказание административно наказващият орган  е определил наложеното наказание - глоба  по размер в границите на предвидения от закона, като го съобразил и с тежестта  на нарушението

 

Решението на Районен съд Карнобат е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Касационната жалба, с която този съд е сезиран, е бланкетна. Макар да се твърди, че са налице съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН и издаването на НП, не се сочат кои са конкретно те. При извършената служебна проверка тази инстанция, както и първата, която е изложила подробни мотиви, не установи подобни нарушения. Актът е съставен от компетентен орган, в присъствието на свидетели и връчен по надлежния ред. Извършеното от С. нарушение на чл.148, ал.1 от ЗГ не е опровергано нито в хода на административно наказателното производство, нито в хода на съдебното производство пред двете инстанции. Безспорен е фактът, че С. се е движил по горски път на територията на ДГС Карнобат, в землището на  село Раклица, отдел 311 „Б” с товарно превозно средство ИФА с рег.№ А 2985 ВТ в изпълнение  на  горскостопански дейности , без издаден  документ  от ДГС Карнобат за достъп  в горски територии.

С оглед изложените съображения, съдът намира, че не са налице твърдяните касационни основания, поради което обжалваното решение като валидно, допустимо, постановено при правилно установена фактическа обстановка, в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, следва да бъде оставено в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №25/11.02.2013г., постановено по НАХД №511/2012г. по описа на Районен съд – гр.Карнобат.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.