ПРОТОКОЛ

 

Година 2008, 09.02                                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На девети февруари                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 835 по описа за 2008 година.                     

 

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

 

Жалбоподателят, ЕТ „Експрес В.Г.” – В.Г., редовно призован, не се явява лично, за него се явява адв., редовно упълномощена, с пълномощно по делото

За ответника по жалбата, ДНСК – София, редовно призована, се явява представител по пълномощие, юк А., надлежно упълномощена.     

За заинтересованата страна Държавата, чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройство, се явява юк. С., редовно упълномощена по реда на преупълномощаването от Областния управител.  

Явява се вещото лице С.Р..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице С.Р. със снета самоличност от по-рано. Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩО ЛИЦЕ – представила съм допълнително заключение, което поддържам. Веднага след като бях уведомена затова, че съм назначена да извърша допълнително заключение направих справка по административно дело № 826/2008 г. на Административен съд Бургас, направих копие от  експертното заключение по това дело, както и скицата придружаваща това заключение и по описанието на процесния по административно дело № 826 обект и като имам предвид, какво е описанието на обекта, който е предмет на настоящето дело установих, че обектите са идентични. Единствено този обект, от всички обекти на плажа има метален контейнер. Такъв метален контейнер се съдържа в описанието и на вещото лице по административно дело № 826. И по местоположение отговаря на скицата приложена по това дело. Заявявам, че снимковия материал, приложен по настоящето дело не отговаря на действителния вид на обекта. Представям ви за справка копие от експертното заключение на Д.Ч., направено по административно дело № 826/2008г., както и копие от скицата, за разположение на обектите на морски плаж „БУТАМЯТА”, придружаваща заключението.

 Правила съм оглед по време на основното заключение. Устно от жалбоподателя разбрах, че колежката е оценяла същия имот, единия от тях. Преснела съм нейното заключение. (Дело № 826) и по техническото описание в констативно съобразителната част и заключението й отговаря на описанието което съм дала аз в моето заключение. Разликата между останалите обекти на къмпинга е именно в металния контейнер. Само в единия има метален контейнер.

 

СТРАНИТЕ – Нямаме въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение. Утвърждава окончателно възнаграждение в размер равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

АДВ.К. - Представям изцяло заверено копие от договора за концесия на плажа.

ЮК С. - Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените

ЮК А. - Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от процесуалния представител на жалбоподателя концесионен договор.

 

Поради липса на процесуални и доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход по същество

 

АДВ.К. – Моля да уважите жалбата и отмените акта, като издаден за груби нарушения на чл.27, ал.2 от АПК при наличието на друго административно производство, касаещо същия строеж обявен за незаконен. Претендирам за разноските по делото. Ще представя писмени бележки.

ЮК А. – Моля да оставите в сила заповедта като правилна и законосъобразна. Ще представя писмени бележки.

ЮК С. – Присъединявам се към изказването на процесуалния представител на РДНСК Бургас.

 

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение  в срок

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.10   часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: