О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  883       19.05.2016 година, гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на деветнадесети май две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Председател:        Златина Бъчварова

Членове: 1.  Галина Радикова

                                                                                 2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 834 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 229 и сл. от АПК, вр. чл. 63, ал.2 от ЗАНН.

С определение № 89 от 05.04.2016 г. по НАХД № 47/2016 г. по описа на Районен съд- Поморие е прекратено производството по делото, образувано по жалба на С.Ж.Ж. с ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 15-0320-000316 от 23.11.2015 г., издадено от началник на група към ОДМВР Бургас, РУ Поморие.

За да прекрати производството по делото, ПРС е приел, че при подаване на жалбата не е спазен преклузивният срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и наказателното постановление е влязло в сила.

Недоволен от така постановеното определение е останал жалбоподателят С.Ж.Ж., който е депозирал частна жалба. Моли да бъде отменено определението и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответната страна не представя становище по частната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна и е процесуално допустима. Съдът приема, че същата е депозирана в срока по чл. 230 от АПК, доколкото няма данни по делото относно датата на връчване обжалваното определение на жалбоподателя. Разгледана по същество, жалбата е основателна по следните съображения:

С обжалваното пред Районен съд- Поморие наказателно постановление е наложено на С.Ж.Ж. административно наказание- глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл. 179, ал.2 от ЗДвП. На 11.01.2016 г. наказателното постановление е връчено на последния при отказ, удостоверен с подпис на свидетел, съобразно изискванията на чл. 180, ал.4 от НПК. Срокът за обжалване на наказателното постановление е изтекъл на 18.01.2016 г. На същата дата е подадена и жалбата до ПРС, видно от приложената разписка № 119171559 и от служебно изисканата справка от „Койчев груп“ ООД. Като депозирана в законоустановения срок, жалбата е процесуално допустима за разглеждане, поради което обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на първоинстанционния съд за произнасяне по същество.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 89 от 05.04.2016 г. по НАХД № 47/2016 г. по описа на Районен съд- Поморие и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.