О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1051/12.05.2015 година, град Бургас,   

  

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на дванадесети май две хиляди и петнадесета година, в състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм. д. № 834/2015 година

 

Производството е образувано по искова молба вх. № 4242/07.05.2015 година на М. Н. М. с ЕГН ********** и адрес – Бургаски затвор, II ЗПС, килия № 104, против Министерство на правосъдието.

От съдържанието на исковата молба съдът прави извод, че ищецът се оплаква от лоши битови условия в затвора, както и от факта, че е настанен в килия с обвиняеми и подсъдими, което е несъвместимо с качеството му на лишен от свобода и го натоварва психически.

Предявеният иск е с посочено правно основание чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 от АПК.

Ищецът иска Министерство на правосъдието да му заплати обезщетение за периода 16.01.2014 – 07.05.2015 година в размер на 100 лева за всеки ден, през който е пребивавал в затвора.

След като съпостави съдържанието на исковата молба с приложимото право, съдът приема, че тя е недопустима като насочена срещу ненадлежен ответник.

Министерство на правосъдието не е пасивно легитимирано в настоящия процес. Съгласно чл.12 ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), прякото ръководство и контролът върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби се осъществяват от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", а съгласно чл. 12 ал.2 от ЗИНЗС, Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е юридическо лице към министъра на правосъдието със седалище София и е на бюджетна издръжка. В ал.3 от същата разпоредба се посочва, че затворите, поправителните домове и областните служби "Изпълнение на наказанията" са териториални служби на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 4242/07.05.2015 година на М. Н. М. с ЕГН ********** и адрес – Бургаски затвор, II ЗПС, килия № 104, против Министерство на правосъдието.

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 834/2015 година.

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: