ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                 Номер 923                               дата 05 юни 2014 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 05 юни 2014 год.,

в следния състав:

 

                                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело № 834  по описа за 2014 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба, подадена от Г.Т. *** против мълчалив отказ на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас да върне отнето свидетелство за правоуправление на МПС, което жалбоподателят счита, че е отнето без основание, тъй като е била изтекла давността за прилагане на принудителна административна мярка по отнемане на свидетелството. 

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, тъй като съдът не констатира наличието на мълчалив отказ, описан от жалбоподателя и който е очертал предмета на спора в тази насока, видно от допълнително постъпила молба вх. № 3709/16.05.2014г.

Данните по делото сочат, че против жалбоподателя Т. е била издадена Заповед за прилагане на ПАМ № 70090/14.01.2014г. на началник Сектор „ПП“ при ОД на МВР – Бургас, с която, на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е разпоредено изземване на свидетелството за правоуправление на МПС. Против тази заповед жалбоподателят е подал жалба в Административен съд – Бургас, по която е било образувано адм. дело № 595/2014г., по което съдът извърши служебна справка и констатира, че по него е постановен съдебен акт Определение № 648/16.04.2014г., с което жалбата е оставена без разглеждане поради просрочието й и производството по делото е прекратено. Съдебният акт е влязъл в сила, видно от отбелязването върху него.

Действията по отнемането на свидетелството за правоуправление е именно в резултат на издадената Заповед за прилагане на ПАМ № 70090/14.01.2014г., която е влязла в сила, т.е. отнемането на свидетелството е извършено на правно основание. В този смисъл, от страна на жалбоподателя не може да се претендира наличието на мълчалив отказ на административния орган за връщането му, тъй като  мълчалив отказ по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК не е налице, понеже за органа не е възникнало задължение да процедира, защото мълчалив отказ се формира само когато органът е сезиран с искане за издаване на административен акт. В случая жалбоподателят претендира извършване на действия по връщане на свидетелството за правоуправление и в този смисъл, административният орган не може да формира мълчалив отказ.

С оглед изложените мотиви следва да се приеме, че жалбата е лишена от предмет, поради което следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Т. *** против мълчалив отказ на началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас да върне отнето свидетелство за правоуправление на МПС.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 834/2014г. на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                               СЪДИЯ: