Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№:         1059                            29.05.2018г.                                   гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На десети май                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:       Станимира Друмева

Членове:           1. Станимир Христов

                           2. Румен Йосифов

 

Секретаря: Стоянка Атанасова

Прокурор: Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 833 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от „МГР Мениджмънт“ЕООД, ЕИК-202781521, гр.Бургас, ул.Възраждане 6, против решение № 30/16.02.2018г., постановено по НАХД № 483/2017г. на Районен съд - Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 16-001826/15.11.2017г., издадено от директор на дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив (ДИТ-Пловдив), с което за нарушение по чл.76, ал.1, вр. чл.9, ал.3 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), на основание чл.76, ал.1 от ЗТМТМ, вр. чл.48, ал.1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), му е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания съдебен акт и да постанови друг с който отмени НП. Твърди се в жалбата, че търговския обект в който било установено лицето И.Ш. да полага труд, се стопанисвал не от „МГР Мениджмънт“ЕООД, а от „Джорди 61“ООД. Същото лице не било командирован работник, а било изпратено за обучение (практика) по сключен граждански договор с „Елита-тур“-Киев, Украйна. От нарушението не са настъпили вредни последици, поради което в случая е приложим чл.28 от ЗАНН. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител и не ангажира доказателства. Представя писмено становище, чрез пълномощника си адвокат С.С. ***, в което поддържа жалбата на изложените основания, като допълва, че с ДВ, бр.24/16.03.2018г. са отменени чл.76, ал.1 от ЗТМТМ и чл.48, ал.2 от ЗЧРБ, което представлява отмяна на санкционната разпоредба по която е наказано дружеството.

Ответникът по касационната жалба – директор на ДИТ-Пловдив, редовно призован, не се явява, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за правилност и законосъобразност на оспореното съдебно решение, поради което пледира касационната жалба да бъде оставена без уважение като неоснователна.

 

 След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Административен съд - Бургас в настоящия си състав намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява допустима. 

Разгледана по същество е и основателна.

Въз основа на събраните по делото доказателства, районният съд е възприел изцяло фактическата обстановка, описана в съставения акт за установяване на административно нарушение (АУАН), като е намерил за установено, че касаторът „МГР Мениджмънт“ЕООД, като хотелиер и туристическата агенция „Елита-тур“-Киев, Украйна, като изпълнител, сключили договор на 16.12.2016г. (л.19-23) за предоставяне от хотелиера на изпълнителя срещу заплащане на туристически услуги в комплекс „Мидия Гранд Резорт“, гр.Ахелой. С приложение към този договор от същата дата (л.24) изпълнителят „Елита-тур“-Киев е поел задължение да командирова за периода от 01.06 до 31.08.2017г., двадесет свои сътрудника, които да изпълняват функции по отсервиране, измиване на посудата и почистване на залата в ресторант „Карибски пирати“ в комплекса, както и двадесет свои сътрудника, които да изпълняват функции по ежедневното почистване на спалните помещения в комплекса. На 12.07.2017г., в комплекс „Мидия Гранд Резорт“ била извършена проверка от контролни органи на ДИТ-Пловдив, при която в ресторанта на комплекса била установена украинската гражданка И.Ш., род. на ***г. да извършва дейност по отсервиране и почистване на масите в него. Ш. попълнила декларация по чл.68, ал.1, т.3 от ЗТМТМ, представена по делото на украински език и в превод на български език (л.18 и л.17) в която посочила, че работи за „Елита-тур“-Киев от 14.06.2017г., като сервитьор, с работно място ресторант „Мидия Гранд“. В хода на проверката било констатирано, че за Ш. в качеството й на командирован чужденец, не била извършена еднократна регистрация в Агенцията по заетостта на основание чл.9, ал.3 от ЗТМТМ. Въз основа на установеното контролните органи съставили процесния АУАН, а впоследствие било издадено и обжалваното пред районния съд НП.

Съдът е обсъдил възраженията на жалбоподателя, намерил е същите за неоснователни, като е приел, че нарушението е законосъобразно квалифицирано по чл.9, ал.3 от ЗТМТМ и санкционирано по чл.76, ал.1 от ЗТМТМ, вр. чл.48, ал.1 от ЗЧРБ, правилно е определен размерът на санкцията и не се касае за маловажен случай, по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Решението е неправилно заради извършена след постановяването му законодателна промяна.

Действително фактите по делото сочат, че санкционираното лице е извършило вмененото му нарушение по приложимите норми към момента на осъществяването му и към момента на постановяването на решението на Районен със - Поморие.

 Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, за всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му, а ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.

В ДВ, бр.24/16.03.2018г. бяха публикувани изменения на ЗТМТМ и ЗЧРБ, които влязоха в сила от 23.05.2018г. С тези промени са отменени разпоредбите на чл.76, ал.1 от ЗТМТМ и чл.48, ал.2 от ЗЧРБ.

Съгласно разпоредбата на чл.76, ал.1 от ЗТМТМ, в редакцията му към датата на извършването на нарушението – 12.07.2017г., на работодател, за който чужденец предоставя работна сила без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, или на местно лице, приело на работа командирован чужденец без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, както и на чужденец, извършващ трудова дейност без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, и на командирован в Република България чужденец в рамките на предоставяне на услуги без разрешение за работа или без регистрация в Агенцията по заетостта, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер, определен по чл.48 от ЗЧРБ, освен ако не подлежи на по-тежко наказание. Съгласно чл.48, ал.2 от ЗЧРБ, в редакцията му към същата дата, на юридически лица, които са наели на работа или приели законно пребиваващи чужденци без съответното разрешение или регистрация се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20`000 лева.

С изменението на ЗТМТМ в ДВ, бр.24/16.03.2018г. е приета нова разпоредба – чл.75а ал.2, според която на работодател – физическо лице, за който чужденец предоставя работна сила или е приел законно пребиваващи чужденци, граждани на трети държави, без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, а на работодател – юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

 При внимателен преглед на приложимата правна регламентация от преди и след извършеното законодателно изменение в ДВ, бр.24/16.03.2018г., се налага извода, че с прилагането на чл.75а ал.2 от ЗТМТМ е отпаднало санкционирането на местно лице, приело на работа командирован чужденец без регистрация в Агенцията по заетостта, какъвто е настоящия случай. Новата уредба санкционира единствено работодатели, но не и посочените местни лица, а в § 1, ал.11 и 12 от ДР на ЗТМТМ е направено разграничение между тези две категории, което не е променяно с цитираното законодателно изменение.

Съгласно установената по делото фактическа обстановка, „МГР Мениджмънт“ЕООД не е било работодател по отношение на украинската гражданка И.Ш., а същата е била командирована от работодателя си „Елита-тур“-Киев, в комплекс „Мидия Гранд Резорт“ да изпълнява съответните дейности по договор между двете дружества. Следователно „МГР Мениджмънт“ЕООД е било именно местно лице, приело на работа командирован чужденец по смисъла на § 1, ал.12 от ДР на ЗТМТМ и за което в новата уредба на чл.75а ал.2 от ЗТМТМ не е предвидено налагането на санкция. В тази връзка настоящият касационен състав намира, че е приложим по-благоприятният режим на чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗАНН.

Това обстоятелство обуславя незаконосъобразност на наказателното постановление и на това основание то следва да бъде отменено, както и съдебния акт на първостепенния съд, който го е потвърдил.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.221, ал.2, вр. чл.218 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд - гр.Бургас ХІІІ-ти състав   

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 30/16.02.2018г., постановено по НАХД № 483/2017г. на Районен съд - Поморие и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-001826/15.11.2017г., издадено от директор на дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив, с което на „МГР Мениджмънт“ЕООД, ЕИК-202781521, гр.Бургас, ул.Възраждане 6, за нарушение по чл.76, ал.1, вр. чл.9, ал.3 от ЗТМТМ, на основание чл.76, ал.1 от ЗТМТМ, вр. чл.48, ал.1 от ЗЧРБ, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

 

                            2.