ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1067                             дата 14 май 2015 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 14 май 2015 год.,

в следния състав:

 

                                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: ……………………………..

Прокурор: …………………………….  

       

разгледа адм. дело № 833 по описа за 2015  год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с жалба подадена от А.С.Г. *** против Решение № Р-4/14.04.2015г. на кмета на община Поморие, с което е отказан достъп до обществена информация поискана от БСКД „Анхиалски солници“ и описана като предоставяне на пълната преписка на Заповед № РД-14-16-1190/18.09.2012г., издадена от кмета на община Поморие.

Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане поради липса на правен интерес у оспорващия.

Данните от административната преписка сочат, че до кмета на община Поморие е подадено заявление за достъп до обществена информация № ДИ-2/31.03.2015г. от БСКД „Анхиалски солници“, гр.Поморие, чрез управителя на кооперативното дружество Т. Г., с което е поискано предоставянето на информация, описана като пълната преписка на Заповед № РД-14-16-1190/18.09.2012г., издадена от кмета на община Поморие.

По това заявление е постановено процесното Решение  № Р-4/14.04.2015г. на кмета на община Поморие, с което е отказан достъп до поисканата обществена информация. Решението е редовно връчено на управителя на дружеството.

С право на жалба се ползват само лицата, чиято правна сфера е засегната неблагоприятно от издадения административния акт. В конкретния случай това е БСКД „Анхиалски солници“, по чието заявление е постановен отказ за достъп до обществена информация. Жалбата е подадена от А.С.Г., който не е адресат на обжалвания административен акт, нито управител на кооперативното дружество. След извършена служебна справка в Търговския регистър и в информационната система Апис+ съдът констатира, че председател на управителния съвет е Т. А. Г., която представлява дружеството, а жалбоподателят не е измежду лицата – членове на управителния съвет с мандат до 30.04.2017г., подгласниците в управителния съвет и контролния съвет. В този смисъл съдът не констатира жалбоподателят да разполага с представителна власт по отношение на дружеството и в този смисъл следва да се приеме, че по отношение на него не е налице правен интерес от оспорването нито в личното му качество, тъй като не е адресат на акта, нито като представител на адресата, тъй като не разполага с представителна власт по отношение на БСКД „Анхиалски солници“, гр.Поморие. съдебното решение, което жалбоподателят е представил № 485/16.03.2015г. по адм. дело № 1227/2014г. на Административен съд Бургас не променя горните изводи и въз основа на него не може да се обоснове правният интерес от настоящото оспорване.

На основание изложените мотиви, жалбата, като процесуално недопустима за разглеждане, поради констатираната липса на абсолютна процесуална предпоставка, каквато е наличието на правен интерес, за която съдът следи служебно, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд – Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.С.Г. *** против Решение № Р-4/14.04.2015г. на кмета на община Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 833/2015г. на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                         СЪДИЯ: