РЕШЕНИЕ

 

    948           14.05.2018 година, град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и шести април, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Б. Ч.

прокурор: Деян Петров

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров КАНД номер 832 по описа за 2018 година.

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Лифтком Сервиз“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Лозенец“, ж.к. „Лозенец“, ул. „Кръстьо Сарафов“ №45, ЕИК ***, представлявано от Б.К. – управител, чрез адв. Н.К. – ШАК против решение №155/08.12.2017г. постановено по а.н.д. № 307/2017г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 17-049/30.03.2017г. на главния директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което са наложени четири броя имуществени санкции, всяка в размер на 200 лв., за 4 извършени нарушения на чл.7а, т.3 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори /Наредбата/.

В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното съдебно решение е неправилно, постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и е необосновано. Сочи се, че възприетата в обжалваното решение фактическа обстановка и правни изводи съществено противоречат на събрания по делото доказателствен материал. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

В съдебно заседание, касаторът редовно призован, не се представлява от процесуален представител.

Ответната страна – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор София, редовно уведомена, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С наказателното постановление, отговорността на касатора е била ангажирана за това, че при извършена на 18.08.2016 г. проверка, в гр.Поморие, хотел "Феста Поморие Ризорт", в качеството на лице, което поддържа асансьори е допуснало експлотацията на 4 броя асансьори, както следва: рег.№ БсАС 5426, 5427, 5428 и 5429, без да им е извършен периодичен технически преглед (последваща проверка ) съгласно чл. 24, ал.1, т.2 от Наредбата, като допускането на експлоатацията на всеки от изброените е квалифицирано като нарушение на  чл. 7а, т.3 от Наредбата.

За констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, който е връчен на упълномощено лице. Въз основа на АУАН е издадено процесото НП.

За да постанови оспореното решение, Районен съд – Поморие е приел, че НП е издадено от компетентен орган.  Не установява да са допуснати нарушения при установяване на нарушението и съставянето на АУАН и издаването на НП, доколкото АУАН и НП съдържат всички реквизити и са със съдържанието предвидено съответно в чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Сочи, че неизпълнението от страна на дружеството жалбоподател на вменените му задължения, по отношение експлоатацията на всеки от процесните четири асансьора представлява отделно нарушение на  чл. 7а, т.3 от НБЕТНА и е основание предвидено в чл. 55, ал.2 от ЗТПИ за ангажиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя, който в качеството си на лице, което поддържа асансьори е субект на нарушението. Приема, че всяко от извършените нарушения е квалифицирано правилно. Съдът намира, че така определените от административно наказващият орган наказания са съобразени с чл. 27 от ЗАНН.

Такапостановеното решение е правилно.

         Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

         Съгласно нормата на  чл.7а, т. 3 от Наредбата, лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да уведомяват писмено ползвателите им и да не допускат експлоатацията на асансьорите, когато на асансьорите не е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1 от НБЕТНА. В чл. 24, ал. 1, т. 2 е определен срок за периодичните прегледи, които се извършват, както следва: първият периодичен преглед се извършва 24 месеца след датата на пускането на асансьора в експлоатация, а следващите проверки – на всеки 12 месеца.

         От анализа на събраните в хода на административнонаказателното производство, както и в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че последния периодичен преглед на проверяваните асансьори с рег. № БсАС 5426, 5427, 5428 и 5429, находящ се в хотел „Феста Поморие Ризорт“, гр.Поморие е извършен на 27.05.2015г., а при проверката съоръженията са били в експлоатация. Предвид това, правилно и обосновано контролния орган е приел, че към момента на извършване на проверката – 18.08.2016 г., указания в чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата 12-месечен срок е изтекъл. От приложения по делото Договор за абонаментно обслужване от 03.02.2014г. се установява, че именно дружеството „Лифтком Сервиз“ ЕООД обслужва тези асансьори, поради което правилно и законосъобразно е била ангажирана административнонаказателната отговорност на това дружество.

         Споделят се изложените от първоинстанционният съд мотиви относно определения, за всяко едно от четирите нарушения, размер на наложената имуществената санкция.

         По изложените мотиви съдът намира касационната жалба за неоснователна, а оспореното решение на Районен съд - Поморие за правилно и законосъобразно.

         Мотивиран от горното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение №155/08.12.2017г. постановено по а.н.д. № 307/2017г. по описа на Районен съд – Поморие.

 

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

                                                                                    

                                                                                       2.