ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1073

 

14.05.2015г., гр.Бургас,

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на четиринадесети май, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 832 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена от П.С.А. с ЕГН ********** *** срещу Заповед № 8-Z-255 от 04.02.2014г. на кмета на община Созопол, с която на основание  §4к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местността „Митков мост“, землището на гр. Черноморец, община Созопол., одобрен със Заповед № РД 09-68/07.05.2007г. на Областния управител на Област Бургас и  влязла в сила заповед № КД-14-02906/13.06.2013г. за изменение на кадастралната карта и  кадастралните регистри на гр. Черноморец, решение №2778/11.06.2009г. на ПК Созопол по заявление №2778/13.02.1992г. по чл.11 ЗСПЗЗ, констативен протокол от 10.12.2013г. и  скица изх. №3186/27.01.2014г. от СГКК гр. Бурагс  протокол за утвърждаване е възстановено правото на собственост на нас;едниците на С. Г. М..

Съгласно §19, ал. 1 от ЗИД на АПК /обн. ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г./ индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на

Административно-процесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК), който разглежда жалбата в състав от трима съдии.

В случая оспорената заповед на кмета на община Созопол е индивидуален административен акт, издаден по реда и на основание ЗСПЗЗ, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност по реда на АПК. Предвид определената от закона родова подсъдност, компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на подадената жалба, е районният съд по местонахождението на имота – Районен съд – гр. Бургас.

Посочената в горецитираната норма на АПК подсъдност е специална, дерогираща общото правило на чл. 133, ал. 1 от АПК. Съгласно чл. 135, ал. 2 от АПК съдът следи служебно относно подсъдността на постъпилото сезиране, а според чл. 135, ал. 1 от АПК сам решава дали заведеното пред него дело му е подсъдно.

Подсъдността е абсолютна процесуална предпоставка за надлежно провеждане на съдебното производство, респ. за допустимост на заявеното оспорване, тъй като обуславя разрешаването на съответния спор от компетентния за това съд.

По изложените съображения съдът намира, че образуваното пред Административен съд – Бургас производство следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено по подсъдност на Районен съд – Бургас

Воден от гореизложените съображения и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, Административен съд – Бургас

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 832/2015 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Бургас.

Определението е окончателно.

 

 

 

Административен съдия: