ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 832 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството- редовно уведомен, се представлява от юк. К. – представя пълномощно.

Ответникът Общински съвет Приморско - редовно уведомен, се представлява от адв. Д. с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна ИФ „Фаворит” ООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Г..

         Явява де вещото лице инж. Д.С..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. К.: Правя възражение срещу изслушване на съдебно-техническа експертиза в днешното съдебно заседание, тъй като в отговора на първата задача се споменават две заповед, като моля ответникът да ни предостави копия от цитираните  в съдебно-техническа експертиза  заповеди № 584/08.07.1970 г. и № РД-02-14-2184/20.12.2000 г. и с извадка от графичната част на имотите, предмет на настоящото дело. Искаме да се запознаем с тях.

 

Адв. Д.: Колегата иска комбинирана скица между ПУП одобрена от 1970 г. и кадастрален план от 2000 г. и процесното изменение, което може да бъде установено само с експертиза и не мисля, че ОбС Приморско може да предостави такава комбинирана скица.

 

Адв. Г.: Предоставям на съда.

Съдът счита, че направеното възражение не е препятствие за изслушване на представеното в срок заключение на вещото лице. Вещото лице е отговорило на поставените задачи като се е базирало на два административни акта и действително те не са приложени към експертизата, но съдът счита, че след като експертизата е представена в срок, страната има възможност включително и в днешното съдебно заседание да направи доказателствено искане за извършване на процесуални действия във връзка с проверка на изводите на вещото лице. Съдът не следва да указва на страните какви точно процесуални действия трябва да извършат, защото по този начин би подпомогнал едната или другата страна. Съдът обаче, на основание чл. 9, ал. 3 от АПК може да укаже на страните, че имат възможност и могат да съберат чрез него доказателства в подкрепа на твърденията си.

С оглед на изложеното като счита, че не са налице предпоставки за отлагане на изслушването на експерта по изготвеното и представено в срок заключение, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуален представител на жалбоподателя за изслушване на изготвената експертиза за следващото съдебно заседание.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя да формулира процесуални искани за проверка на изводите на експерта.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

   Д.С.С. - 46 години, българка, българска гражданска, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. К. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: По първия отговор на експертизата, Общия регулационен и идейно застроителен план, одобрен със заповед от 1980 г., приложен ли е при изготвянето на настоящия план?

 

ОТГОВОР: Настоящият план се различава от Общия устройствен план, одобрен със заповед от 1970 г. Разликите са в самите имоти, конфигурацията и площта. В този ОУП са отбелязани два квартала с предназначение за къмпинг. Тогава тези имоти, които са изброени в експертизата под № 273, 274 и т.н. не са били нанесени в този план. Това е било идейно решение.

 

ВЪПРОС: По първия отговор твърдите, че с тази заповед от 1970 г. има регулационно отреждане за всички имоти засегнати с ПУП, а след това отбелязвате, че имоти с идентификатори 37023.21.30, 37023.21.38, 37023.21.28 и 37023.21.29 са извънрегулация и съществуват като имоти в КВС, кое от написаното е правилното?

 

ОТГОВОР: Мисля, че няма противоречия, защото с ОУП от 1970 г. е урегулирана тази територия, без да ги има тези имоти, които са появяват вече в следващия кадастрален план от 2000 година. Този е първият план за регулация на имотите

 

ВЪПРОС: Към момента на одобряване на ПУП с Решение № 36/2011 г., имоти №№ 37023.21.30, 37023.21.38, 37023.21.28 и 37023.21.29 земеделска земя ли са?

 

ОТГОВОР: Не са земеделска земя. Имот № 37023.21.30 е за инфраструктура, за другите можем да видим по скицата.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приближете се ако обичате.

Вещото лице се приближава към банката на Съда.

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на вещото лице делото.

Вещото лице се запознава със скицата на л.186 от делото.

 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОТГОВОРА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имот № 37023.21.27 е крайбрежна плажна ивица;

 

Вещото лице се запознава с извадка от кадастралния регистър – л. 250.

 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОТГОВОРА НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: имот № 37023.21.28  е за къмпинг и мотел и имот № 37023.21.29 е пасище.

 

 

ВЪПРОС: Как определихте местонахождението на пясъчните дюни?

 

ОТГОВОР: Имот 37023.21.28 е трасиран на място има забити колчета.

 

ВЪПРОС: Къде е регулационната граница между УПИ ІІ и плажа ?

 

Процесуалният представител на жалбоподателя предоставя на Съда извлечение от Проект на план за регулация и застрояване.

 

Съдът констатира, че същият документ се намира на л. 122 от делото.

 

Вещото лице в присъствието на страните и Съда показва границата на УПИ ІІ– границата на застрояване  - кв. 86 е границата между имот 37023.21.28 и 37023.21.27 по кадастралната карта. ПУП обхваща и имот 37023.21.28.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на вещото лице картата на л. 122.

 

СЪДЪТ КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако обичате подпишете се на тази граница.

 

Вещото лице ръкописно извършва отбелязване върху документа.

 

УТОЧНЯВАЩ ВЪПРОС НА ЮК. К.: Тази граница регулационна ли е или имотна?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имотната граница съвпада с регулационната. Полагам подпис върху тази граница и ръкописен текст върху проекта на план за застрояване и регулация.

 

ВЪПРОС: По трети отговор - за какво отреждане по кадастралния план става дума?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може ли да уточните въпроса?

 

ВЪПРОС: С кадастралния план не може да се прави отреждане на имот, а със ЗРП и съответно с ПУП по ЗУТ и за какво отреждане по кадастралния план става дума за имот 273 и 274, за какво отреждане по кадастрален план пишете?

 

ОТГОВОР: Предназначението е по действащата кадастрална карта, която съответства и на място.

 

Юк. К.: Нямам повече въпроси.

 

Адв. Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв. Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на инж.С..

Да се изплати на вещото лице определения депозит./издаден РКО 250 лв. на 22.10.2013г./

 

Юк. К.: Моля да бъде допълнено заключението  във връзка с цитираните заповеди от 1970 г. и 2000 г., като вещото лице уточни за имоти 37023.21.30, 37023.21.38, 37023.21.28 и 37023.21.29 какво е било предназначението им по тези планове от 1970г. и 2000г.

 

Адв. ГРАДИНАСКА: Считам, че от отговорите на вещото лице тези въпроси бяха изяснени.

 

Адв. Д.: И аз така считам, че вещото лице е отговорило на този въпрос, че имотите са извънрегулация и съществуват по кадастрална карта, съответно това са нови имоти, които са възстановени.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. К.: Какви обстоятелства искате да установите с тази допълнителна задача?

 

Юк. К.: Тъй като няма отговор дали Общия регулационен и идейнозастроителен план, одобрен със заповедта от 1970 г. е приложен с този ПУП.

 

Адв. Д.: По отношение прилагането на този ПУП, вещото лице е отговорило, че за тази територии има само улична регулация, но не имоти и парцели, това е така наречения ПУР като с уличнорегулационните линии са очертават улици и квартали, но няма УПИ-та. Вещото лице е отговорило, че планът в този си вид като план за улична регулация е приложен само за улиците, не и за квартали и парцели.

 

Адв. Г.: Нямам какво да добавя.

 

СЪДЪТ счита, че след поставените допълнителни въпроси, уточнения и реплики на страните, следва да допусне допълнителна задача към вещото лице, а именно дали границите на имотите, които са обект на оспорения административен акт са съобразени с графичната част на Общия регулационно идейнозастроителен план на гр. Китен.

 

Предвид изложеното Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА допълнителна задача към вещо лице инж. Д.С., както следва: границите на имотите, които са обект на оспорения административен акт съобразени ли са с графичната част на Общия регулационно идейнозастроителен план на гр. Китен.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя, в 20- дневен срок от днес, в размер на 250.00 лева.

 

Вещото лице да започне изпълнението на задачата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.01.2014 година от 14,00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: