ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 18.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осемнадесети юни                                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 832 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

Министърът на регионалното развитие и благоустройството- редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът Общински съвет Приморско - редовно уведомен, се представлява от адв. Д.

Заинтересованата страна ИФ „Фаворит” ООД - редовно уведомен, се представлява от адв. Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че настоящото оспорване се разглежда повторно от Административен съд Бургас след като Върховен административен съд е отменил предходно решение на Административен съд Бургас, със свое Решение № 4182 от 26.03.2013 г. по адм. дело № 434/2013 г. на ІІ-ро отделение. В това отменително решение, Върховен административен съд е приел, че по делото не са събрани доказателства, а и такива липсват в административната преписка, въз основа на които може да бъде направен извод за законосъобразността на оспорения акт.

Като се съобрази с мотивите на решението на Върховния административен съд и с разпределението на доказателствената тежест в административния процес, съгласно нормата на чл.170, ал. 1 от АПК, съдът УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че не представя доказателства за собствеността и статута на имота с идентификатор: 37023.501.483, 37023.501.530, 37023.501.559, 37023.501.560, попадащи в графичната част в ПУП в УПИ І и ІІ в кв.86 отредени за пясъчни дюни и озеленяване и в УПИ І – кв.85 отреден за спорт и озеленяване.

         Съдът счита, че следва да бъде допусната експертиза, която да установи в кои имоти попадат отразените в обяснителната записка и задание за проектиране „съществуващи пясъчни дюни”.

 

         Изявление на адв. Д.: Представям и моля да приемете доказателства по делото – Актове за общинска собственост № 294/2005г., 438/2004г. и 439/2005г., където процесните имоти посочени в отменителното решение на Върховен административен съд са индивидуализирани по стария кадастрален план. Във връзка с днес представените доказателства, както и със задължителните указания дадени в решението на Върховен административен съд и на основание чл.170 АПК, моля, да допуснете изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, посочени в нарочна писмена молба, която Ви представям в днешното съдебно заседание, съобразени са с мотивите на Върховен административен съд и представените доказателства в днешното съдебно заседание.

 

Адв. Г.: Да се приемат писмените доказателства и да се допусне съдебно-техническа експертиза.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА Актове за общинска собственост № 294/2005г., 438/2004г. и 439/2005г.

 

 ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите, формулирани от адв. Д. в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д. С. С.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от заинтересованата страна ИФ „Фаворит” ООД и от ответника в общ размер 250 лева, от които 125 лева от ответника и 125 лева от заинтересованата  страна  ИФ „Фаворит” ЕООД.

 

ОПРЕДЕЛЯ срок за внасяне на депозита 15 дни от днешното съдебно заседание.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2013 година от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: