ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….               дата 27 април 2012 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 27 април 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: ………………………

Прокурор:……………………...

 

разгледа адм. дело 832 по описа за 2012 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.156, ал.1 от ДОПК.

Съдът е сезиран с жалба, подадена от ЕТ „Заря – Г.М.”***47, представлявано от Г.Х.М. против Ревизионен акт № 1100997/19.12.2011г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден с Решение №110/ 06.03.2012г. на Директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, при централно управление на Националната агенция за приходите, с който, на жалбоподателя, са определени задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за данъчния период 1.01.2009год.-31.12.2009 год. в размер на 19 422,13 лв. и лихва за забава в размер на 3 273,14 лв., както  и задължения за ДДС по чл.102, ал.3, т.1 от ЗДДС за данъчния период 15.01.2009год. – 31.07.2010год. в размер на 190 526,92 лв. и лихва за забава в размер на 43 491,71 лв.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства, тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

Решение № 110/06.03.2012г. на Директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, е  постановено по жалба с вх.№ 04-Г-Ж-23/11.01.2012год. подадена против издадения Ревизионен акт № 1100997/19.12.2011год. на инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Бургас. Видно от известие за доставяне на „М и БМ Експрес” ООД с баркод № 1100014637844 (л.38 от делото) решението е редовно връчено на жалбоподателя на 12.03.2012год.(понеделник, присъствен ден).

Съгласно разпоредбата на чл.156, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт в частта, която не е отменена с решението по чл.155, може да се обжалва чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му в 14-дневен срок от получаването на решението.

Жалбата, с която е сезиран съда, с вх.№ ИТ-00-4308 е подадена на дата – 02.04.2012год. и това обстоятелство се потвърждава и от представеното от жалбоподателя копие на същата.

От съда служебно беше изискана справка от Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас относно реда и начина на подаване на жалбата до съда. От постъпилия писмен отговор вх.№3272/21.04.2012год. (л.288 от делото) се установява, че жалбата е подадена в ТД на НАП на място (на ръка) с вх.№ ИТ-00-4308/02.04.2012г., като е препратена по компетентност в Дирекция „ОУИ” – Бургас на 03.04.2012год. (с вх.№ 04-Г-Ж-23#2/03.04.2012год.). Посочено е, че при извършена справка в деловодството на ТД на НАП – Бургас е констатирано, че жалбата не е подавана чрез пощенски или друг куриерски оператор.

От изложеното се обосновава извод за депозирането на жалбата на 02.04.2012г. - след изтичане на предвидения в чл.156, ал.1 от ДОПК  преклузивен срок и тъй като същият е изтекъл на 26.03.2012год. (понеделник, присъствен ден) оспорването се явява просрочено, поради което жалбата на ЕТ „Заря – Г.М.”*** против Ревизионен акт № 1100997/19.12.2011г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден с Решение № 110/06.03.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – Бургас, при ЦУ на НАП, ще следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство - прекратено.

Мотивиран  от горното и на основание  чл.159, т.5 от АПК, във вр. чл.156, ал.1  от ДОПК  Административен съд – град Бургас, ІХ състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ „Заря – Г.М.”***47, представлявано от Г.Х.М. против Ревизионен акт № 1100997/19.12.2011г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Бургас, потвърден с Решение № 110/06.03. 2012г. на Директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Бургас, при централно управление на Националната агенция за приходите.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 832/2012г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                            СЪДИЯ: