Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       1046                                  от  29.05.2018 г.                                град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на трети май  две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 831 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Началника на сектор ОД на МВР – Бургас, РУ - Несебър против решение № 131 от 13.03.2017 г. (при действителна година на постановяване 2018г.), постановено по НАХД № 2786/2017 г. на Районен съд - Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 16-0304-000340/10.03.2016 г. на Началник сектор към ОД на МВР – Бургас, РУ - Несебър, с което на Л.Л.П., на основание чл.638, ал.2 от КЗ, е наложена глоба в размер на 400 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът – Л.Л.П. не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Несебър е образувано по жалба на Л.Л.П., с ЕГН ********** против наказателно постановление № 16-0304-000340/10.03.2016 г. на Началник сектор на РУ – Несебър при ОД на МВР - Бургас. Отговорността на П. е ангажирана за това, че на 18.02.2016г. около 08.40 часа  на ГП 1-9Е -87 посока Варна –Бургас управлява товарен автомобил „Мерцедес“, с рег.№ А*** КК, собственост на Н.М., който е регистриран на територията на РБ и не е спрян от движение  като няма сключен договор за задължителна застраховка гражданска отговорност. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 638, ал.3 от КЗ.

За да отмени  оспореното наказателно постановление, първата инстанция е приела, че е допуснато съществено процесуално нарушение по чл.57, ал.1,т.5 от ЗАНН, като наказващият орган в НП е посочил, че нарушителят  едновременно е водач на един товарен автомобил, а именно „Дачия Логан“ , с рег. № А*** КК, а е управлявал  друг товарен автомобил, а именно „Мерцедес“, с рег.№ А*** КК

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН описанието на нарушението е задължителен реквизит на наказателното постановление. Описанието на нарушението в наказателно постановление следва да е пълно, точно и ясно. В случая е налице разминаване на изпълнителното деяние, описано в АУАН и НП, каквото разминаване по отношение на задължителен реквизит е недопустимо. В АУАН е посочено, че П. е управлявал товарен автомобил „Дачия Логан“, с рег. № А*** КК. В НП е посочено, че нарушителят е водач на автомобил Дачия Логан“, с рег. № А*** КК, но едновременно с това  е управлявал  друг товарен автомобил, а именно „Мерцедес“, с рег.№ А*** КК  Формалността на административнонаказателното производство предпоставя максимална прецизност на наказващия орган при индивидуализацията на конкретното нарушение. Изложеното налага извод за наличие на допуснато от наказващия орган нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление. Характерът на процесното нарушение сочи на ограничаване и възпрепятстване на правото на защита на наказаното лице. Последното обосновава извода, че в случая става въпрос за допуснато от наказващия орган съществено процесуално нарушение, което е неотстранимо в стадия на съдебното производство.

В настоящия случай административнонаказващият орган не е изпълнил задълженията си по чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, като е следвало преди да се произнесе по преписката, респективно преди да издаде НП, да провери АУАН, с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, а при необходимост и да извърши допълнително разследване на спорните обстоятелства. Административно-наказателното производство въвежда строги правила за осъществяването му, както в основния закон - ЗАНН, така и в специализираните закони, които следва да бъдат съблюдавани от административнонаказващите органи. Разминаването във фактическото описание на нарушението несъмнено води до нарушение на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, което нарушение е съществено и съставлява основание за отмяна на издаденото НП.

На следващо място в НП е посочено, че е нарушена разпоредбата на чл.638, ал.3 от КЗ, след което е визирано, че основанието, въз основа на което се определя санкцията, е чл.638, ал.3 от ЗДвП.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131/13.03.2017 г. (при действителна година на постановяване 2018г.), постановено по НАХД № 2786/ 2017 г. по описа на Районен съд – Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.