Р Е Ш Е Н И Е

 

      851                                        11.05.2017г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесети април, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  Й.Б.

прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАНД дело № 831 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от С.Е.М.,***, против Решение № 270 от 17.02.2017г., постановено по АНД № 7122 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г., с което е потвърден Електронен фиш серия К № 1411789/13.07.2016г., с което на С.Е.М., за нарушение по чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че потвърденият фиш е издаден в нарушение на закона.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията ОД на МВР Бургас сектор „Пътна полиция“, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Въз основа на тази фактическа обстановка, съдът е приел от правна страна, че при издаване на електронния фиш не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, водещи до отмяната му, а извършеното нарушение е установено по безспорен начин, въз основа на приложените по делото веществени доказателства - снимки, изготвени от заснемащата система, на които ясно се виждат датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на автомобила, както и мястото на извършване на нарушението. По изложените съображения е потвърдил оспорения пред него санкционен акт, като законосъобразен.

Настоящият съдебен състав споделя установената от районния съд фактическа обстановка, както и направените въз основа на нея правни изводи. Правилно въззивният съд е приел, че в случая са били налице законовите предпоставки за издаване на електронен фиш. Разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП изисква нарушението да е установено и заснето с техническо средство, след което в отсъствие на контролен орган и на нарушител да се издаде електронен фиш. В конкретния случай нарушението е установено и заснето със стационарна радарна система, изправно техническо средство, преминало необходимата проверка в Българския институт по метрология и снабдено с удостоверение за одобрен тип средство за измерване, поради което наведения от касационната жалбоподателка довод, че в случая не е изяснен въпросът дали фиксираната от използваната радарна система скорост е именно на притежавания от нея лек автомобил, се явява неоснователен. Обстоятелството, че на съставляващата неразделна част от електронния фиш снимка на МПС, с което е извършено нарушението, се вижда и друг автомобил, който се е движел в същата посока, не означава, че засечената от радарната система скорост е на този автомобил. Това е така, доколкото от снимката ясно се вижда, че този втори автомобил е по-отдалечен от стационарната камера от автомобила на жалбоподателката, който изключва възможността за едновременното заснемане на тяхното движение. Освен това, от разположението на процесното МПС на пътното платно става ясно, че същото е предприело маневра „изпреварване” по отношение на движещото се пред него друго такова, което е индиция, че изпреварващият автомобил (този на жалбоподателката) се е движил със скорост, по-висока от тази на изпреварвания. А и с оглед ангажираните по делото доказателства за изправността на техническото средство, установило и заснело извършеното нарушение, законосъобразно въззивният съд е приел, че установените с него факти, релевантни за административно-наказателната отговорност на санкционираното лице, съответстват на обективната действителност.

Преценявайки фактите БРС е анализирал правилно фактическата обстановка и е достигнал до верните юридически изводи, поради което неговото решение е правилно и законосъобразно.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270 от 17.02.2017г., постановено по АНД № 7122 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

   2.