О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер  955/06.06.2014          град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на шести юни две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 831 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.19, ал.1 от АПК.

Образувано е по искане на кмета на Община Несебър за произнасяне по спор за компетентност между него и началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” – Бургас към РДНСК, Югоизточен район, касателно премахването на незаконен строеж, представляващ „напорна инсталация за БФК на покрива на сграда“, находяща се в УПИ I, кв.56 по плана на гр.Несебър. Иска се от съда да разреши спора като определи органа, който е компетентен да разпореди премахването на строежа.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено следното:

От фактическа страна по делото е установено, че на 26.09.2011г. в Община Несебър са подадени две жалби от Ж.С.М. и Е.А.М. с вх. № 94-00-5015/26.09.2011г. и вх. № 94-00-6722/21.12.2011г., в които се съдържат данни за незаконен строеж - „напорна инсталация за БФК на покрива на сградата”, находящ се в ЖСК 1, гр. Несебър, ул. „Отец Паисий” № 31, УПИ І, кв. 56 по плана на гр. Несебър. На 31.01.2012г. е извършена проверка от длъжностни лица в отдел „Контрол на строителството“ при Община Несебър, която констатира, че строежът е от VI категория и е извършен без съответното разрешение в нарушение на чл. 148, ал.1, вр. с чл.147, ал.2 от ЗУТ. Резултатите от проверка са обективирани в констативен протокол № 3/29.02.2012г. В изпълнение на чл.224, ал.6 от ЗУТ в редакцията, обн. В ДВ, бр.103/2005г. кметът на Община Несебър изпраща преписката на началника на РДНСК – Бургас за образуване на производство по чл.225 от ЗУТ /писмо изх. № 92-00-6722#3/29.02.2012г./ Една година по-късно началникът на РО „НСК” – Бургас връща преписката на кмета на Община Несебър като се позовава на изменението на ЗУТ, обн. в ДВ, бр.82/2012г., според което заповедите за премахване на незаконните строежи от четвърта до шеста категория са предоставени на кметовете на общините /писмо изх. № 00-260 от 01.03.2013г./ На 23.04.2013г. кметът на Община Несебър отново изпраща преписката на началника на РО „НСК” – Бургас като се позовава на §126 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, който предвижда, че започнатите производства по премахване на незаконните строежи от четвърта до шеста категория се довършват по стария ред /писмо изх. № 92-00-6722#5 от 23.04.2013г./ Следва повторно връщане на преписката от регионалния началник на НСК, който изразява становище, че производството започва с констативен акт по чл.225, ал.3 от ЗУТ, какъвто не е съставен /писмо изх. № 00-081 от 24.01.2014г./ След това процесуално действие кметът на Община Несебър сезира съда с искане да се разреши възникналия спор за компетентност и да се определи органа, който е компетентен да премахне строежа.

Според правилото на чл.19, ал.1 от АПК споровете за компетентност между административни органи се решават от общия им по-горен административен орган. Когато няма такъв, спорът се решава с определение от съответния административен съд, а ако органите са от различни съдебни райони – от Административен съд – София-град. В настоящи случай спорът за компетентност се води между кмета на Община Несебър и началника на РО „НСК“ – Бургас при РДНСК, Югоизточен район, които принадлежат към различна ведомствена система и нямат общ по-горестоящ орган, поради което следва да се разгледа от съда.

Съгласно разпоредбите на чл.225, ал.1 и чл.225а, ал.1 от ЗУТ в редакцията, обн. в ДВ, бр.82/2012г. заповедите за премахване на строежи от първа до трета категория се издават от началника на ДНСК или упълномощено от него лице, а заповедите за премахване на строежи от четвърта до шеста категория се издават от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Според §126 от ПЗР от ЗИД на ЗУТ започнатите до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн. в ДВ, бр.82/2012г. производства по премахване на незаконни строежи или на части от тях от четвърта до шеста категория се довършват по досегашния ред. В конкретния казус няма спор, че строежът, чието премахване трябва да се разпореди е VI категория. Спорен е въпросът кой орган трябва да извърши разпореждането, след като процесуалните действия по установяването му са започнали преди изменението на ЗУТ, обн. в ДВ, бр.82/2012г. и не са завършили към настоящия момент. Отговорът на този въпрос зависи от квалификацията на извършените процесуални действия и дефинирането им като част от „започнато“ производство.

Началото на административното производство по издаване на заповед за премахване на незаконен строеж се поставя със съставянето на констативен акт по чл.225, ал.3 от ЗУТ, съответно по чл.225а, ал.2 от ЗУТ. В настоящия случай незаконният строеж е установен с констативен протокол по № 3/29.02.2012г., съставен по реда на чл.223, ал.3 от ЗУТ, вр. с чл.224, ал.2 от ЗУТ /ДВ, бр.103/2005г./, а преписката е изпратена на началника на РО на НСК – Бургас в съответствие с изискването на чл.224, ал.6 от ЗУТ за образуване на производство по чл.225 от ЗУТ. До влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обн. в ДВ, бр. 82 от 26.10.2012г. не е съставен констативен акт по чл.225, ал.3 от ЗУТ и не е образувано производство за премахване на незаконния строеж. При това положение, не може да има съмнение, че в РДНСК не е започнато административно производство за премахване на незаконен строеж и правилото на § 126 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ не може да намери приложение. С оглед на това, въпреки незаконосъобразното бездействие на началника на РО „НСК“ – Бургас в продължение на една година, изпращането на преписката на кмета на Община Несебър за произнасяне по компетентност е извършено законосъобразно, защото след 25.11.2012г. влиза в сила нормата на чл.225а, ал.1 от ЗУТ, с която правомощията по премахване на незаконните строежи от четвърта, пета и шеста категория са предоставени на кмета на общината. След като няма съмнение, че процесният строеж е шеста категория по смисъла на чл.137 от ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовите строежи, компетентен да разпореди премахването му съгласно чл.225а, ал.1 от ЗУТ е кметът на Община Несебър.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, първи състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОМПЕТЕНТЕН да издаде заповед за премахване на незаконен строеж от VI категория, представляващ „напорна инсталация за БФК на покрива на сградата”, находяща се в УПИ I, кв.56 по плана на гр.Несебър е кметът на Община Несебър или упълномощено от него длъжностно лице.

Определението не подлежи на обжалване. Препис от него да се изпрати на кмета на Община Несебър и на началника на РО „НСК” – Бургас при РДНСК, Югоизточен район.

 

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………