ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,11.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На единадесети юни                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 831 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.Т.Г., редовно призована, се представлява от адвокат П.П., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на л.11 от делото.

         За ответника директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № 021201598/14.12.2012г. издаден от орган по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с решение № 79/07.03.2013г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

         Производството се движи по реда на глава ХVІІ и ХІХ от ДОПК.

 

АДВОКАТ П. – Поддържам жалбата. Няма да соча доказателства. 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

                   

                    ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, а именно: копие на пощенски плик и обратна разписка, решение № 79/07.03.2013г., ревизионен акт №021201598/14.12.2012г., ревизионен доклад № 1201598 от 05.11.2012г., заповед за възлагане на ревизия №1201598 от 20.09.2012г. и електронна разписка за получаването й, заповед за възлагане на ревизия №1201053/14.06.2012г., заповед № РД-7/03.01.2012г., писмо Изх.№ 94-Р-7#1 от 08.01.2013г., жалба вх.№ 04-Р-Ж-8/08.01.2013г., приложение №4 към чл.19 № 94-00-2050/30.11.2012г., копие от пощенски плик, възражение вх.№ 94-00-2050/30.11.2012г., ЗОКО №К 1201598_1/05.11.2012г., протокол № 1207758/15.11.2012г.; протокол № 1207572/08.11.2012г., регистрационна карта на земеделски производител от 19.03.2009г., регистрационна карта на земеделски производител от 14.02.2012г., искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ, изх.№ 94-00-1045/20.06.2012г., потвърждение за получаване на електронно съобщение от 25.09.2012г., справка за изчислени лихви от 08.02.2013г., ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2010г. и ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2011г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

         АДВОКАТ П. – Уважаема госпожо съдия, считам че и в ревизионното производство и в хода на обжалването спора се свежда до това дали физическите лица земеделски производители задължени или избрани реда по облагане по чл.29а, които не са регистрирани като еднолични търговци имат право да преотстъпват данък съгласно чл. 48, ал.6 от ЗДДФЛ. Считам, че в ревизионното производство не е установено каквото и да е неизпълнение на посочените от органа по приходите условия за преотстъпване на данъка нито за 2010г., нито за 2011г. Поддържам изцяло подробно изложените в жалбата съображения и в тази връзка моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт, като моля да присъдите на доверителя ни направените разноски съгласно списък, който представям.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на Директора на дирекция „ОДОП”, които поддържаме изцяло.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 387лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: