О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  884       19.05.2016 година, гр. Бургас

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на деветнадесети май две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Председател:       Златина Бъчварова

Членове: 1.  Галина Радикова

                                                                                 2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 830 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Блексигрууп“ ЕООД с ЕИК 202050331, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ № 28, представлявано от управителя К.Н.К., против решение № 71/22.02.2016 г., постановено по административно наказателно дело № 40/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Бургаският административен съд, след като се запозна с постъпилата жалба, намира същата за процесуално недопустима, като подадена след преклузивния срок за обжалване. Видно от приложената по делото разписка, съобщението за изготвяне на решението е надлежно връчено на касатора на 15.03.2016 г. Законоустановеният 14-дневен срок за обжалване на решението е изтекъл на 29.03.2016 г., присъствен ден. Жалбата е постъпила в НРС на 30.03.2016 г., в 13.58 часа, като по делото липсват доказателства тя да е изпратена по пощата- не е приложен пощенски плик, нито други документи, които да удостоверят депозирането и́ в законоустановения срок (въпреки дадените на жалбоподателя с разпореждане от 21.04.2016 г. указания в този смисъл). Не е направено искане за възстановяване на срока за обжалване, не са изложени и твърдения за наличие на обстоятелства, сочещи уважителни причини за пропускането му. Ето защо, като просрочена, касационната жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното касационно производство да се прекрати на основание чл. 215, т.3, вр. чл. 211, ал.1 от АПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Блексигрууп“ ЕООД с ЕИК 202050331, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Ген. Гурко“ № 28, представлявано от управителя К.Н.К., против решение № 71/22.02.2016 г., постановено по административно наказателно дело № 40/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно наказателно дело № 830 по описа на Административен съд- Бургас за 2016 г.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.