О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 841/23.05.2014 година

 

Административен съд - Бургас, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                  СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа административно дело № 830/2014 година

           

Производството е по реда на чл. 19 ал.1 АПК.

            Образувано е по искане за произнасяне по спор за компетентност вх. № 2852/11.04.2014 година, направено от кмета на Община Несебър.

Спорът за компетентност е възникнал между кмета на Община Несебър и началника на РО „НСК” – Бургас при РДНСК – Югоизточен район, при следните факти.

С жалба вх. № 94-00-6453/09.12.2011 година собственици на самостоятелни обекти, изградени в ПИ с идентификатор 39164.15.464 по КК и КР на село Кошарица, община Несебър, са уведомили общинската администрация, ч в съседен имот с идентификатор 39164.15.316 е изграден незаконен строеж – стопанска постройка, представляваща животновъдна фирма, обект от V категория.

С писмо от 30.03.2012 година преписката и съставения констативен протокол са изпратени от общинската администрация на РО “НСК” – Бургас при РДНСК – ЮИР.

С писмо от 21.02.2013 година началникът на РО “НСК” – Бургас при РДНСК – ЮИР е върнал преписката в Община Несебър с мотиви, че категорията на строежа е определена неправилно от служителите на общината, както и на основание § 126 от ПЗР на ЗУТ.

С писмо от 14.03.2013 година преписката отново е изпратена от общинската администрация до началника на РО “НСК” – Бургас при РДНСК – ЮИР, като е прието, че липсва започнало производство и произнасянето е от компетентността на дирекцията.

На 30.01.2014 година началникът на РО “НСК” – Бургас при РДНСК – ЮИР, по повод жалба до ДНСК от 13.12.2013 година от същите собственици, отново е върнал преписката – за извършване на действия от служителите на общинската администрация.

Кметът е приел, че е налице спор за компетентност и е уведомил Административен съд – Бургас с настоящото искане.

При изложените факти, съдът приема, че в случая е налице спор за компетентност между РО „НСК” – Бургас при РДНСК – Югоизточен район и кмета на Община Несебър, за това кой следва да предприеме законовите действия по административно производство по чл. 225а от ЗУТ, по предоставените на 09.12.2011 година данни за незаконно строителство на територията на Община Несебър.

Началото на административното производство за издаване на заповед за премахване на незаконен строеж не се поставя с предоставяне на данни, подаване на сигнали или жалби, а със съставянето на Констативен акт по чл. 225, ал.3 от ЗУТ, респ. чл. 225, ал.2 от ЗУТ след проверка на място. Такива констативни актове по чл. 225, ал.3 от ЗУТ в случая не са съставени. При това положение не може да се приеме, че е налице неприключило административно производство, по отношение на което да е приложима разпоредбата на  §126 от ПЗР от ЗИД на ЗУТ. Според нея, започнатите производства по премахване на незаконни строежи до влизане в сила на ЗИД на ЗУТ се довършват по реда преди изменението.

Законосъобразно, след влизане в сила на промените в ЗИД на ЗУТ обн. в ДВ бр.82/2012 година, началникът  на РО „НСК” – Бургас при РДНСК – Югоизточен район, е препратил по компетентност на Кмета на Община Несебър преписката, получена от ДНСК, съдържаща информация, за извършено на територията на Община Несебър незаконно строителство. Това е така, защото от 26.11.2012 година, съгласно чл. 225а ал.1 от ЗУТ, кметът или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях. Без съмнение, дори според общото посочване на незаконния строеж може да се заключи, че в случая не се касае до обект, който попада в приложното поле на чл. 225 ал.1 ЗУТ, т.е. компетентен да извърши преценката за  законосъобразност е органа по чл. 225а ЗУТ.

Поради това, по спора, на основание чл. 19 от АПК, като компетентен орган следва да бъде определен кмета на Община Несебър, респ. упълномощено от него длъжностно лице - да предприеме законовите действия по чл. 225а от ЗУТ,  по сигнала оформен с жалба вх. № 94-00-6453/09.12.2011 година.  Затова, cъдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И 

 

КОМПЕТЕНТЕН да предприеме законовите действия по административно производство по чл. 225а от ЗУТ, по сигнала в жалба вх. № 94-00-6453/09.12.2011 година, е кмета на Община Несебър или упълномощено от него длъжностно лице.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

Препис да се изпрати на кмета на Община Несебър и на РО „НСК” – Бургас при РДНСК – Югоизточен район.

 

 

 

СЪДИЯ: