Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:372                                 02.03.2018г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                        ХІІІ-ти състав

На петнадесети февруари,                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:        Панайот Генков

Членове:           1.  Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов 

Секретаря: С. Х.

Прокурор: Христо Колев

Като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 82 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.ІІ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), вр. чл.348 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), вр. чл.208-228 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – София (ИА ГИТ), против решение № 244/23.11.2017г., постановено по НАХД № 943/2017г. на Районен съд - Царево, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 09-001762/28.09.2017г., издадено от изпълнителния директор на ИА ГИТ, с което на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от Кодекса на труда (КТ), на „Хом Кеър Хотелс“ООД, ЕИК-***е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания съдебен акт като неправилен и незаконосъобразен и да потвърди наказателното постановление. Счита се, че НП е връчено по надлежния ред, а ако това не е така последицата е, че не започва да тече срокът за обжалване, но не обосновава незаконосъобразност на цялото постановление. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не изпраща представител. Преди приключване събирането на доказателства представя писмена защита чрез пълномощника ю.к.Лейля Аптула, с която поддържа направените искания в касационната жалба.

Ответникът по касация – „Хом Кеър Хотелс“ООД, ЕИК-***, гр.София, бул.Христо Ботев №31, ет.1, в представеното писмено становище чрез пълномощника адв.Б.В. и в съдебно заседание, счита касационната жалба за неоснователна. Счита също, че акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за нищожен, тъй като е издаден от некомпетентен орган, а освен това при издаването на НП не са били обсъдени възраженията по АУАН. Намира, че описаната в НП фактическа обстановка не отговаря на обективната истина, веднага след сключването му, трудовият договор на служителката е бил регистриран в системата на НАП и за нея не са настъпили вредни последици.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като излага съображения във връзка с мотивите за отмяна на НП от районния съд.

 

Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл.210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за частично основателна по следните съображения:

С обжалваното решение Районен съд - Царево е отменил НП № 09-001762/28.09.2017г. на изпълнителния директор на ИА ГИТ, с което на „Хом Кеър Хотелс“ООД, за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. За да постанови този резултат районният съд е приел, че наказателното постановление не е редовно връчено на лице, упълномощено да представлява „Хом Кеър Хотелс“ООД, както и че това нарушение е довело до ограничаване правото на защита на дружеството до степен опорочаваща НП изцяло. Въпреки това в оспореното решение е записано, че законосъобразно е ангажирана отговорността на дружеството на основание чл.414, ал.3 от КТ, но наказанието неправилно е било индивидуализирано по размер в противоречие на разпоредбите на чл.27 от ЗАНН, тъй като никъде в постановлението няма мотиви обосноваващи размер над минималния предвиден в закона. Районният съд е обсъдил и липсата на основания за приложение на чл.414в, ал.1 от КТ, тъй като нарушението не било отстранено веднага след установяването му.

 

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Касационната инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Обжалваното решение е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Обстоятелството дали наказателното постановление е надлежно връчено на нарушителя не е въпрос по съществото на спора, с който е сезиран районният съд, а е въпрос от значение при преценката за допустимостта на жалбата, тъй като от датата на връчването на наказателното постановление започва да тече установеният в чл.59, ал.2 от ЗАНН седмодневен срок за оспорване на наказателното постановление. Както правилно е приел районният съд, наказателното постановление е връчено с известие за доставяне на 05.10.2017г. на лице, което не разполага с представителна власт по отношение на „Хом Кеър Хотелс“ООД, тъй като не е служител на дружеството и не е упълномощен от него да получава книжа и документи. Независимо от това, Районен съд - Царево е сезиран с жалба подадена в срок от тази дата, от което се налага извода, че дружеството е разбрало за издаденото срещу него НП и е реализирало защитата си в пълен обект, обжалвайки същото. Предвид това, неправилно районният съд е приел, че в административнонаказателното производство по издаване на НП е допуснато процесуално нарушение от категорията на съществените, обуславящо отмяна му на самостоятелно основание.

Това налага отмяна на решението на районния съд и извършване на пълна преценка за законосъобразност на оспореното пред него НП.

При съставяне на АУАН и НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Те са съставени от компетентни органи и при спазване на изискванията на чл.42 и чл.57, ал.1 ЗАНН. Конкретно правомощията на актосъставителя произтичат представената по делото заповед № 3-0831/27.0.7.2017г. на изпълнителния директор на ИА ГИТ, с която същият е бил командирован с възложена териториална компетентност за съставяне на актове за установяване на административни нарушения на територията на Дирекция „Инспекция по труда“-Бургас, в чийто район попада мястото на нарушението – гр.Китен.

Санкцията е наложена на „Хом Кеър Хотелс“ООД за това, че в качеството си на работодател, по смисъла на § 1, т.1 ДР на КТ, на 08.08.2017г. е допуснал до работа като камериерка  в стопанисвания от него търговски обект - вилно селище „Жасмин“, находящо се в гр.Китен, ул.Първи май № 22, лицето М. П. П., ЕГН-**********, преди да й е предоставил документите по чл.63, ал.1 от КТ, а именно копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от териториалната дирекция на НАП. За това нарушение на „Хом Кеър Хотелс“ООД е съставен АУАН № 09-001762/29.08.2017г., въз основа на който е издадено оспореното от районния съд наказателно постановление. Нарушението е доказано и със съставения за проверката протокол изх.№ ПР 1729385/15.08.2017г., попълнената декларация лично от лицето Пенчева за това, че е полагала труд в дружеството, трудовия договор сключен с нея и справката от ТД на НАП-Бургас от 09.08.2017г. То е подкрепено и от показанията на актосъставителя, дадени в съдебно заседание пред районния съд.

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.2 от КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал.1, а съобразно чл.63, ал.1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя, преди постъпването му на работа, екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. Според чл.62, ал.3 от КТ, в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване, работодателят или упълномощено от него лице, е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

От представените писмени и гласни доказателства по делото се установява по несъмнен начин, че М.П.П., ЕГН-********** е полагала труд на 08.08.2017г. като камериерка във вилно селище „Жасмин“ в гр.Китен, „Хом Кеър Хотелс“ООД, преди дружеството, в качеството му на работодател, да й предостави документите по чл.63, ал.1 от КТ, а именно копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ. Това деяние е правилно квалифицирано от административно-наказващия орган като нарушение на чл.63, ал.2 от КТ. Законосъобразно е ангажирана отговорността на „Хом Кеър Хотелс“ООД, в качеството му на работодател, на основание чл.414, ал.3 от КТ, която предвижда за извършване на установеното нарушение налагане на имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лева.

Наложеното административно наказание е в съответствие с разпоредбата на чл.414, ал.3 от КТ, но при определянето му наказващият орган не е изложил никакви мотиви които да налагат същото да бъде определено за срок над минималния предвиден в закона. Той не е съобразил факта, че деянието е извършено за първи път, а работодателят е предоставил копие от уведомление по чл.62, ал.3 от КТ на работника само един ден след проверката и в много кратък срок е ограничил настъпилите вредни последици. Ето защо според настоящия състав наказанието трябва да бъде определено при превес на смекчаващите вината обстоятелства, поради което за постигане целите на административните наказания по чл.12 от ЗАНН имуществена санкция в размер на минимума предвиден в закона – 1500 лева се явява адекватна и справедлива на тежестта на извършеното, като в тази част наказателното постановление следва да бъде изменено.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІІI-ти състав,    

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 244/23.11.2017г., постановено по НАХД № 943/2017г. на Районен съд - Царево и вместо това постановява:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 09-001762/28.09.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – София, с което за нарушение по чл.63, ал.2 от КТ, на осн. чл.414, ал.3 от КТ на „Хом Кеър Хотелс“ООД, ЕИК-***, е наложено административно наказание: имуществена санкция в размер на 2000 лева, като НАМАЛЯВА размера на същата на 1500 (хиляда и петстотин) лева, а в останалата част ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:           1.

 

                                2.