РЕШЕНИЕ № 395

 

08.03.2017г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  И.Л.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КНАХ дело  номер  82  по    описа    за   2017 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Постъпила е касационна жалба от Районно управление – Несебър при ОД на МВР гр.Бургас, против решение №447/05.12.2016г., постановено по НАХД №1804/2016г. по описа на Районен съд - Несебър, с което е отменено Наказателно постановление №662/21.03.2012г. на началника на РУ на МВР - Несебър.

В касационната жалба се излагат възражения за незаконосъобразност на съдебния акт. Счита се, че същият е необоснован и противоречащ на закона. Иска се отмяна на обжалваното решение.

Ответникът по касационната жалба – М.К.М. не се явява и не изпраща представител, не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас счита първоинстанционното решение за правилно и моли да се потвърди.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

С процесното наказателно постановление, ответникът е санкциониран за това, че на 15.03.2012г. около 08:30 часа, на третокласен път № 9061, до хотел „Сезони“ посока главен път I-9, управлява МПС – товарен автомобил с рег.№ ****, като при извършена проверка не е представил валидна полица за сключена застраховка Гражданска отговорност за 2012 година.

Районен съд – Бургас с решение №447/05.12.2016г., постановено по НАХД №1804/2016г. е отменил наказателно постановление №662/21.03.2012г. на началника на РУ на МВР – Несебър, с което за нарушение на чл.259, ал.1 от Кодекса на застраховането /отм./ (КЗ), на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ /отм./ е наложено наказание глоба в размер на 400 лв.

За да постанови оспореното решение РС е приел, че са налице съществени нарушения на процесуалните правила. Счита, че поради изтичане на абсолютната погасителна давност за административнонаказателното преследване, НП следва да се отмени. Приема, че в ЗАНН се съдържа изчерпателна правна уредба на давностните срокове, поради което института на абсолютната давност по чл.81, ал.3 от НК, към който препраща чл.11 от ЗАНН, следва да се приложи във връзка с чл.34 от ЗАНН, а не във връзка с чл.80 от НК.

Така постановеното решение е правилно като краен резултат, но по мотиви, различни от изложените в него.

Според чл.11 от ЗАНН, по въпросите за вината, вменяемостта, обстоятелствата изключващи отговорността, формата на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на НК, доколкото в този закон не се предвижда друго.

В ЗАНН липсва уредба на този институт, която да урежда абсолютната давност, като форма, при която административнонаказателното преследване се изключва, независимо, че акта, с който е наложено наказанието не е влязъл в сила, т.е. липсва уредба аналогична на разпоредбата на чл.81, ал.3 от НК. Затова, съдът счита, че тази разпоредба следва да се приложи в конкретния случай стриктно и пълно, с оглед изричното препращане визирано в чл.11 от ЗАНН, към уредбата на обстоятелствата, изключващи отговорността в разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс, защото при посочената хипотеза в ЗАНН има непълнота. 

Постановено е Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 година, ВКС /ВАС, ОС на НК и ІІ кол., съгласно чиято т.2 се приема, че разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН препраща към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност в Наказателния кодекс. Съгласно чл.81, ал.3 от НК, независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора, срока предвиден в чл.80 от НК. 

С оглед датата на извършване на нарушението и вида на процесното наказание – глоба, на основание чл. 3, ал.2 от ЗАНН, приложима е хипотезата на чл.80, ал.1, т.5 от НК, според която наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на три години. В случая административнонаказателното преследване е възбудено в срок, но НП не е влязло в сила и към настоящия момент, а съобразно чл.81, ал.3, във вр. с чл.80, ал.3 от НК, независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по чл.80, ал.1, т.5 от НК, като този срок започва да тече съобразно ал.3 на чл.80 от НК, от довършване на деянието. В конкретния случай, то е довършено на датата, на която е извършено – 15.03.2012 година. Абсолютната давност, предвид факта, че деянието се наказва с глоба, е четири години и шест месеца, съгласно приложимата редакция на чл.80, ал.1, т.5 от НК и изтича на 15.09.2016 година. Следователно, налице са основания за прилагане на абсолютната погасителна давност по чл.81, ал.3 във вр. с чл.80, ал.1, т.5 от НК.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 447/05.12.2016г., постановено по н.а.х. дело № 1804/2016 година по описа на Районен съд - Несебър.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                 

                                               ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                                             

                  

                         2.

 

,