О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 405        07.03.2016 г., гр. Бургас

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на седми март две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря Маринела Вълчева, като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 82 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 297 от АПК и е образувано по повод жалбата на В.П.И. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, представляван от пълномощника адв. К.Г.Г., със съдебен адрес:***, против покана за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-1/03.01.2012 г. на началника на РДНСК- Югоизточен район, отправена с писмо изх. № ОБЛ-222-00-075/21.01.2014 г. на РО НСК- Бургас.

Жалбоподателят твърди, че е собственик на строеж „Работилница за авторемонтни и автобояджийски услуги“, находящ се в УПИ ХХV-180 в кв. 18 по плана на гр. Ахелой, община Поморие, по силата на договор за покупко-продажба, сключен на 20.01.2001 г. с лицата Д.П.В. и Й.Г.В.. Твърди, че няколко дни преди депозиране на жалбата е узнал за отправената от РО НСК- Бургас покана за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-1/03.01.2012 г., издадена от началника на РДНСК- Югоизточен район. Моли за отмяна на поканата за доброволно изпълнение, като счита, че същата е незаконосъобразна. В тази връзка сочи, че заповедта за премахване на незаконен строеж е издадена спрямо лица, които не са собственици на строежа, както и че не е уведомяван за нейното издаване. Наред с това твърди, че процесната работилница е изградена преди 31.03.2001 г. и на основание § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ представлява търпим строеж, поради което не подлежи на премахване.

Ответната страна не е заявила становище по жалбата. Представя административната преписка.

Съдът, с оглед твърденията на жалбоподателя и приложените по делото писмени доказателства, намира жалбата за процесуално недопустима. Съображенията са следните:

Обжалваната покана за доброволно изпълнение е адресирана до Й.Г.В. от гр. Ахелой, общ. Поморие, ул. „Слънчев бряг“ № 12. С нея последният е поканен на основание чл. 277, ал.1 от АПК да изпълни доброволно в 14-дневен срок разпореденото със Заповед № ДК-02-ЮИР-1/03.01.2012 г. на началника на РДНСК- Югоизточен район и е предупреден за последиците от неизпълнение. С цитираната заповед е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Работилница за авторемонтни и автобояджийски услуги“, находящ се в УПИ ХХV-180 в кв. 18 по плана на гр. Ахелой, община Поморие, извършен от Й.Г.В.. Заповедта е влязла в сила, след като жалбите, подадени от Й.Г.В. и от Д.П.В. са отхвърлени съответно с решение № 232/29.01.2013 г. по адм.дело № 1161/2012 г. и решение № 220/04.02.2015 г. по адм.дело № 744/2014 г. на Административен съд- Бургас, оставени в сила с решение № 6736/16.05.2013 г. по адм.дело № 3644/2013 г., съответно решение № 6734/09.06.2015 г. на Върховния административен съд.

Жалбоподателят В.П.И. не е адресат на оспорената покана. Същият обосновава правния си интерес от оспорването и́ с доводи за засягане правото му на собственост върху постройката, чието премахване е разпоредено от административния орган. Твърди, че е придобил процесната постройка от лицата Д.П.В. и Й.Г.В., по силата на договор за покупко-продажба, сключен на 20.01.2001 г. Представя договор за покупко-продажба, сключен в обикновена писмена форма.

Съдът счита, че с представения договор не е установен правният интерес на жалбоподателя от водене на настоящото производство. Като частен документ, договорът се ползва с доказателствена сила само досежно факта, че изявленията са направени от лицата, които са го подписали, но не удостоверява датата на обективираното изявление. Съобразно разпоредбата на чл. 181 от ГПК, приложима на основание чл. 144 от АПК, съдът приема, че същият има достоверна дата едва от деня, в който е представен пред съда- като приложение към подадената на 11.01.2016 г. жалба. В подкрепа на този извод е и съдържанието на приложената по делото жалба с вх. № ЮИР-Б-436-00-251 от 17.03.2014 г. на Д.П.В. (посочена в договора като продавач) срещу заповедта за премахване на строежа, в която последната е изложила твърдения, че е негов собственик.

С оглед характеристиките на строежа, чието премахване е разпоредено със заповедта (може да бъде отделен от бетоновата основа, но не като цяло, а чрез разглобяване на отделните елементи на конструкцията и то след премахване на изпълнените с тухли и итонг зидове, като при евентуалното му отделяне от повърхността, той ще загуби своята индивидуализация- решение № 232/29.01.2013 г. по адм.дело № 1161/2012 г. на АСБ), съдът приема, че същият представлява недвижима вещ по смисъла на чл. 110, ал.1 от ЗС и на основание чл. 18 от ЗЗД договорът за прехвърляне на собствеността трябва да бъде извършен с нотариален акт. Доколкото липсва предписаната от закона форма, а съгласно чл. 18 от ЗЗД сделката е формална, съдът приема, че не е налице годно правно средство за преминаване правото на собственост върху купувача В.И.. Следователно, с оспорената покана не се засягат права и законни интереси на последния и той не разполага с активна процесуална легитимация да я оспори пред съда (а и след служебна справка в деловодната система съдът констатира, че жалба срещу заповедта за премахване на незаконния строеж не е подадена от И.). Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно. Липсата му обуславя недопустимост на производството, поради което жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното, на основание чл. 159, т.4 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.И. с ЕГН **********, с постоянен адрес:***, представляван от пълномощника адв. К.Г.Г., със съдебен адрес:***, против покана за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед № ДК-02-ЮИР-1/03.01.2012 г. на началника на РДНСК- Югоизточен район, отправена с писмо изх. № ОБЛ-222-00-075/21.01.2014 г. на РО НСК- Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 82/2016 г. по описа на Административен съд- Бургас.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: