Р Е Ш Е Н И Е  № 307

 

Град Бургас, 17.02.2015г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIII-ти административен състав, на дванадесети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 82 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Н.С.Т., ЕГН **********, подадена чрез процесуален представител, против решение № 173/26.11.2014г. на Районен съд – гр.Царево, постановено по н.а.х.д. № 446/2014г. по описа на ЦРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 82/20.06.2013г., издадено от началника на РУМВР-Приморско, с което за нарушение на чл.70, ал.3 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на касатора е наложено административно наказание глоба в размер 20 лева на основание чл.185, предл.1 от ЗДвП.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно, постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон, по изложени в касационната жалба съображения и доводи. Моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени издаденото му наказателно постановление№ 82/20.06.2013г. В съдебно заседание, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – началникът на РУМВР-Приморско, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя становище по касационната жалба.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Наказателното постановление, предмет на обжалване в производството пред районния съд, е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 82/28.05.2013г. и бланков № 888142, съставен от младши автоконтрольор към РУМВР – Приморско на 28.05.2013г. за това, че на същата дата около 17.45 ч. Н.С.Т., като водач на лек автомобил марка „Фолксваген каравел” с рег. № СА5862АН, се движил с МПС в село Ясна поляна по ул.“Герджиков“ в посока към центъра на селото без задължително включени светлини за движение през деня.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че Н.Т. е извършил деянието, описано в АУАН и в НП, с което е нарушил чл.70, ал.3 от ЗДвП. Счел е, че административнонаказателната му отговорността е правилно ангажирана на основание чл.185, предл.1 от ЗДвП.

 Решението е правилно.

 Неоснователно е възражението на касатора, че в акта и в наказателното постановление не е описано подробно нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. Описанието на нарушението – движение с МПС през деня без включени светлини за това или къси светлини, и обстоятелствата, при които е извършено, са описани детайлно и ясно, и позволяват на привлеченото към отговорност лице да разбере за какво нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност, съответно, да организира защитата си против констатираното нарушение.

Неоснователно е и възражението в касационната жалба за недоказаност на нарушението и за постановяване на оспореното решение при спорни обстоятелства. Районният съд е установил всички релевантни за спора факти при редовно събрани и обсъдени доказателства и правилно е приел, че установената фактическа обстановка се подкрепя от свидетелските показания на разпитания актосъставител, а оборващи я доказателства жалбоподателят не е ангажирал по делото.

Описанието на нарушението съответства изцяло на приетата от административнонаказващия орган правна квалификация по чл.70, ал.3 от ЗДвП, според който през деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини, и за извършването му на жалбоподателя правилно е наложено съответното административно наказание, предвидено в санкционната разпоредба на чл.185, предл.1 от ЗДвП, определена в предвидения в закона фиксиран размер.

По изложените мотиви настоящият съдебен състав намира касационната жалба за неоснователна. Районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173/26.11.2014г. на Районен съд – гр.Царево, постановено по н.а.х.д. № 446/2014г. по описа на ЦРС.

Решението е окончателно.

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

                                  

 

                                    2./