ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,25.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети юни                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 82 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „АКЗ БУРГАС” ЕООД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Й.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт И.: Поддържам жалбата и уточненията приложени към делото.

         Няма да соча доказателства.

         Юрисконсулт Й.: Във връзка с направеното уточнение заявявам следното:

         По т.1. от молбата,  относно периода месец януари 2010г., от който е видно, че има сума за възстановяване 15 х.лв.:

         Твърдим, че за месец януари 2010г., видно от справка-декларация, жалбоподателят е декларирал ДДС за възстановяване в размер на 17 244.59 лева, което е намалено на 15 007.99 лева. По тази причина не е възможно да има начислени лихви. Поради което твърдя, че за периода 01.01.2010г.-31.01.2010г. лихва не се начислява.

         По т.2. от молбата:

         В решението на Директора на „ОДОП” липсва диспозитив за периодите от месец септември 2010г. до 31.12.2013г. Това са отделни периоди септември-октомври и декември 2010г; март и октомври 2012г. и април и август 2012г. Липсва диспозитив, защото видно от жалбата, с която сме сезирани, същата не съдържа оспорване на констатациите за тези периоди.

         По акта остават за оспорване само лихвите по авансовите вноски.

         Твърдим, че това не е техническа грешка, а констатациите са приети и не са обжалвани. В решението са точно приети периодите отделно, затова сме приели, че този период не се обжалва при нас.

 

След като изслуша становището на страните, съдът намира, че жалбоподателят не е изпълнил задължението да уточни предметния обхват на спора, като конкретизира задълженията, които оспорва по видове и размер, поради това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ жалбата без разглеждане в частта, в която се оспорват задълженията по ДДС за периодите м.септември 2010г.; месец октомври 2010г.; месец декември 2010г.; месец март 2011г.; месец октомври 2011г.; месец април 2011г. и месец август 2012г.

        

Производството СЛЕДВА ДА ПРОДЪЛЖИ срещу ревизионния акт в частта, в която на дружеството са определени лихви върху авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО за периодите:

месец януари –месец декември 2009г. лихва в размер на 2990.46 лева;

месец януари-месец декември 2010г. лихва в размер на 5739.03 лева;

месец януари-месец декември 2011г. лихва в размер на 305.78 лева.

В останалата част жалбата се оставя без разглеждане.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок считано от днес пред Върховен административен съд.

 

 

Юрисконсулт И.: Няма да соча доказателства.

Юрисконсулт Й.: Нямам искания по доказателствата.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Юрисконсулт И.: Поддържам жалбата и моля да отмените ревизионния акт в частта, в която са установени лихви върху авансови вноски.

Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана по съображенията подробно изложени в ревизионния акт и решението на Директор на дирекция „ОДОП” и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: