ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

           Номер                          Година 15.02.2012                         град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на петнадесети февруари две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                               Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 82 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на Н.Ж.М. *** и В.Д. ***. против решение № 29-34/18.12.2009г. на Общински съвет гр.Бургас, с което е одобрен подробен устройствен план – план за улична регулация за разширение на кв.Сарафово – масиви 14 и 15, местности Манаф хенде и Манастирското, което решение е публикувано в ДВ бр.14/19.02.2010г.. С жалбата се прави искане да се обяви нищожност на оспореното решение, респективно да се отмени като незаконосъобразно, поради нарушение на процесуалните правила и материалния закон.

Съдът след извършена служебна проверка установи, че адм.дело № 2405/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас е образувано по жалба на П. Р. К. от гр.***  също против решение № 29-34/18.12.2009г. на Общински съвет гр.Бургас, като с жалбата се прави искане решението да бъде обявено за нищожно, респективно за незаконосъобразно.

 Съгласно чл.213 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участвуват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и с двете  жалби по повод на които са образувани производствата се оспорва едно и също решение. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, насроченото съдебно заседание отменено, а жалбата да бъде съединена за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм.д.№ 2405/2011г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателите и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 82/2012г. с административно дело № 2405/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас, за общо разглеждане на постъпилите жалби срещу решение № 29-34/18.12.2009г. на Общински съвет гр.Бургас, като производството ще продължи под № 1468/2011 година.

ОТМЕНЯ насроченото на 27.03.2012г. от 11,20 ч. открито съдебно заседание.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 82/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: