Р Е Ш Е Н И Е      

 

    /31.03.2009 година, гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на дванадесети март, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Председател:  Г.Р.

      Членове:  Л.А.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф., изслуша докладваното от съдия В.Е. КАХД № 82/2009 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 1463/12.12.2008 година по НАХД № 2954/2008 година Районен съд – гр. Бургас (РС) е потвърдил наказателно постановление № 3682/10.12.2007 година (НП) на заместник-териториалния директор на НАП – ТД - Бургас, с което на “Кей Джи” ЕООД – гр.Бургас, за нарушение на чл.19 ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006 година на Министъра на финансите, на основание чл.185 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер на 300 (триста) лева.

 Решението на РС е обжалвано от санкционираното лице пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. В жалбата, като основание за отмяна, се сочи неправилно установяване на фактическата обстановка, антидатиране на НП и неправилна граматична употреба на единствено и множествено число от административнонаказващия орган в НП.

Моли се решението на РС да бъде отменено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна.

Ответникът в касационното производство не изразява становище по жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила.

РС е постановил своя акт като е съпоставил установената от административния орган фактическа обстановка с материалноправната й квалификация. При тази съпоставка съдът е направил изчерпателен, обстоен и пространен анализ на всички доказателства по делото, както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Съображенията на РС са логични, смислово обосновани и лишени от неточности. От материалите по делото районният съдия е направил единствения възможен извод – че нарушението е извършено.

В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения. Решението е подробно и обосновано.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1463/12.12.2008 година по НАХД № 2954/2008 година Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: