ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер    82    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

 

Касаторът – „Кей Джи” ЕООД К.Ж., редовно призован, явява се за него адвокат Е., редовно упълномощен от по-рано.

Ответникът – Зам.-директор на ТД на НАП – Бургас, редовно призован,  не се явява и не изпраща процесуален представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Е. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча допълнителни доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Е. – Моля да уважите касационната жалба и да отмените първоинстанционното решение като се съобразите с изтъкнатите в нея правни доводи. Касае се за наложена санкция за непроменен адрес на електронен касов апарат. Такава промяна се налага при преместването на касовия апарат от един обект в друг. Това, че устройството се е намирало включено в офиса в гр. Бургас е само, за да се зарежда батерията му. В случая органите по време на проверката на устройството са установили маркирани обороти, които той предполага, че са били маркирани в офиса в гр. Бургас. Считам, че не е налице връзка между установените обороти и осъществените обороти в офиса на гр. Бургас, напротив точно обратното събраните доказателства по делото свидетелстват, че тези обороти са реализирани и натрупани в обекта в гр. Ахтопол. Липсва правно основание за промяна на адреса на фискалното устройство при липса на такава стопанска дейност.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Постановеното решение на Бургаския районен съд намирам за правилно и законосъобразно и по същество считам за доказано осъщественото от касатора нарушение, като в подкрепа на тази теза е непроменения адрес на фискално устройство след изтичане на законоустановения срок. Като доказателство е посочено обстоятелството, че непосредствено след извършване на проверка касаторът действително е променил адреса, което идва да покаже, че действително с това фискално устройство, са отчетени посочените от административнонаказвания орган обороти. По никой начин не споделям твърденията на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство. По същество така направените възражения навеждат доводи в насока, че АУАН и наказателното постановление съставляват документи с невярно съдържание. Твърдението на касатора, че наказателното постановление е антидатирано, а също така изложените доводи и съмнения, че вероятно наказателното постановление е изготвено от самите проверяващи, а не от административнонаказващият орган, по същество съставляват твърдения за невярно съставени документи, които не се подкрепят с доказателства. Това, че е връчено по-късно не означава, че е антидатирано. В самата жалба никъде не се оспорва положеният подпис от наказващият орган. Намирам решението на Районния съд за правилно и законосъобразно и ще Ви моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: