ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 27.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и седми  юни                       две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 829 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:07 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт К., надлежно упълномощени с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Производството е за втори път висящо пред Административен съд Бургас, след като с решение № 4445/14.04.2016 г. на Върховен административен съд е отменено решение № 1276/22.07.2015 г. по административно дело  № 619/2015 г. по описа на Административен съд Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда за произнасяне по законосъобразността на оспорения административен акт.

 

Производството е образувано по жалба на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД против решение № 634/31.01.2013 година на Началника на митнически пункт „Пристанище Бургас център”, мълчаливо потвърден от началника на Митница Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам жалбата.

Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата.

Нямам искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Нямам искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените до момента писмени документи.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да уважите жалбата. Поддържам съображенията, изложени в писмените бележки, представени при първоначалното гледане на делото. Моля да съобразите практиката на Върховен административен съд по аналогични дела между същите страни и със същия спор.

Моля за присъждане на разноски и юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център. Поддържам изцяло изложеното в представените при първоначалното гледане на делото писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноските и юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите решението на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център. Поддържам изцяло изложеното в представените при първоначалното гледане на делото писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноските и юрисконсултско възнаграждение.

 

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: