О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, № 711/25.04.2014г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на двадесет и пети април през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                                                   СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д.№ 829 по описа на Административен съд-Бургас за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.60, ал.5 и 6 АПК.

            Подадена е жалба от „Венис Марина” ЕООД с ЕИК: 201283884, със седалище и адрес на управление в к.к.„Сл. бряг”, общ.Несебър, кв.Камелия 210, ет.2, представлявано от Х.А.А. в качеството на управител против заповед № 40/08.04.2014г. на директора на РИОСВ – Бургас, с която се допуска предварително изпълнение на решение № 24 от 18.03.2014г. на директора на РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо” и са одобрени покана и документация за участие в конкурса. Жалбоподателят твърди, че мотивите изложени в заповедта представляват изложение на правен спор между административния орган и настоящия изпълнител на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо” и не обосновават естеството на значимите за държавата и обществото интереси, които провеждането на конкурса следва да охранява. Иска съдът да спре допуснатото предварително изпълнение на решение № 24 от 18.03.2014г. на директора на РИОСВ – Бургас.

Процесната заповед е издадена на 08.04.2014г. По делото е представен екземпляр от заповедта, върху който, жалбоподателят собственоръчно е отразил, че е получил екземпляр от нея, без да е посочил дата на получаване. Предвид датата на издаване на административния акт и датата, на която е депозирана жалбата в деловодството на Административен съд – Бургас (11.04.2014г.), съдът намира, че същата е подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, поради което искането за отмяна на допуснатото предварително изпълнение е допустимо - направено е от лице, което има правен интерес и в предвидения тридневен срок.

Решение №24/18.03.2014г. на директора на РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо” е с правно основание чл.24 във връзка с чл.58,т.2, буква „в” и чл.59, ал.3 от Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост. Законодателят не е предвидил предварително изпълнение на административни актове от този вид, поради което оспорването им спира изпълнението. По тази причина и позовавайки се на разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК административният орган – директор на РИОСВ - Бургас с нарочно разпореждане, обективирано в административен акт – заповед, е допуснал предварително изпълнение на същия.

В писмено становище, административният орган издател на акта, посочва фактология относно правен спор между него и дружеството жалбоподател, относно договорни отношения между двете страни, както и излага мотиви във връзка с охраната на резерват „Ропотамо”.

Нормата на чл.60, ал.1 от АПК, въвежда задължение за административния орган да мотивира разпореждането си, като докаже, че предварителното изпълнение се налага, за да „се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните-в защита на особено важен неин интерес.

            В настоящия случай, в мотивите на разпореждането са изложени мотиви в две насоки: 1. В резултат от провеждането на конкурса РИОСВ – Бургас ще определи изпълнител на туристическата дейност, за осъществяването на която същият ще заплаща оферираната в конкурса цена. Постъпилите в бюджета на РИОСВ – Бургас парични средства са необходими за нормалното функциониране на институцията; 2. По силата на договора изпълнителят е задължен да извършва санитарно-хигиенно поддържане на обекта и на прилежащия му терен, както и да не допуска пребиваването на други плавателни съдове. Да осъществява охрана на обекта и на прилежащите му част, както и да опазва резервата от умишлено увреждане или посегателства, като е задължен да проследява дали достъпът до резервата се извършва по определени маршрути, съгласувани с възложителя.

Твърди още, че при невъзлагане в най-кратък срок на дейността е възможно да възникне значителна или труднопоправима вреда за Министерството на околната среда и водите, респективно за РИОСВ – Бургас.

С оглед мотивите изложени в процесната заповед и приложените по делото писмени доказателства, съдът намира следното:

Съгласно чл.2, ал.2 от Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, регионалните инспекции по околната среда и водите са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на околната среда и водите, а съгласно ал.3 на същата разпоредба, (3) директорите на РИОСВ са органи на изпълнителната власт и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите.

В чл.59, ал.5 от Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост, получените приходи от възложени туристически дейности и услуги се внасят в ПУДООС в 20-дневен срок от постъпването им по сметката на съответния регионален орган на МОСВ.

В конкретния случай, с оглед характера на процесната туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо” и предвид посочените разпоредби, се налага извод, че средствата, които изпълнителят ще заплаща за осъществяване на туристическата дейност, няма да остават на разпореждане на директора на РИОСВ – Бургас, а ще бъдат внасяни в ПУДООС. В тази връзка те не биха могли да имат пряко отношение към бюджета на тази структура, както и да затруднят нейното нормално функциониране.

Дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост - национални паркове, резервати и поддържани резервати са уредени в Закона за защитените територии. В глава IV от закона се намира уредбата по възлагане на туристически дейности, като в чл.58, т.1 се посочват видовете туристически услуги. Глава V от Закона за защитените територии, съдържа нормативната уредба относно охраната на защитените територии. 

В чл.69, ал1 от закона се посочва, че охраната на защитената територия, включително опазването от пожари, включва дейности по организиране и осъществяване на охрана на охранителни участъци; подвижна охрана; контролни пунктове, а в разпоредбата на чл.68, ал.1 се казва, че директорите на ДНП и РИОСВ организират и осъществяват охраната на защитената територия в своите райони.

Видно от представената административна преписка касае се за възлагане извършването на туристическа дейност „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо”. Тя по своята същност и предвид законовите разпоредби не е идентична с извършване на дейност по охрана на процесната защитена територия. Посочените в проекто-договора, част от конкурсната документация, задължения на изпълнителя по поддържане и почистване на експлоатираната от него част от резервата се отнасят изцяло към последиците от самата дейност – събиране на отпадъци оставени от ползватели на услугата, вреди по оборудването причинени от извършваната дейност.

С оглед на посоченото, съдът намира, че в конкретния случай, мотивите изложени в заповедта, с която се допуска предварително изпълнение на решение № 24 от 18.03.2014г. на директора на РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо” и приложените по делото писмени доказателства не доказват наличието на някоя от предпоставките посочени в чл.60, ал.1 от АПК, а именно да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните-в защита на особено важен неин интерес.

            Мотивиран от изложеното и на основание чл.60 ал.5 АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОТМЕНЯ заповед № 40/08.04.2014г. на директора на РИОСВ – Бургас, с която се допуска предварително изпълнение на решение № 24 от 18.03.2014г. на директора на РИОСВ – Бургас за откриване на конкурс за възлагане на туристическа дейност с предмет „Разходка с лодка по река Ропотамо в резерват „Ропотамо”.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд гр.София в седмодневен срок от съобщаването му.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбоподателя и ответника по оспорването.

 

 

                                                                            СЪДИЯ: