Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1025           22.05.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Панайот Генков

 Членове: 1. Станимира Друмева

                   2. Румен Йосифов

 

при секретаря Сийка Хардалова и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 828 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Бургас против решение № 256 от 28.02.2018 г., постановено по НАХД № 4/2018 г. на Районен съд – Бургас, с което е отменено разпореждане № 82/23.06.2017 г. на директора на РИОСВ – Бургас, с което на основание чл. 20, ал. 2 от ЗАНН е постановено отнемане в полза на държавата на 154 броя метални отливки с неправилна форма на железен механичен кантар с общо тегло около 1 100 кг. Иска се от съда да обезсили първоинстанционното решение. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът – С.С.Щ. се представлява от адвокат С.П..

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на С.С.Щ.,*** против разпореждане № 82/23.06.2017 г. на директор на РИОСВ – Бургас, с което на основание чл. 20, ал. 2 от ЗАНН се отнема в полза на държавата 154 броя метални отливки с неправилна форма с общо тегло 1 100 кг.

 Бургаският районен съд е отменил обжалваното разпореждане като е приел, че същото, имащо характера на допълнително наказателно постановление се явява издадено след изтичане на шестмесечния срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН от съставяне на акта.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Основното възражение на касатора е липсата на правен интерес от оспорване на С.С.Щ.. Възражението е неоснователно. Съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗАНН отнемат се в полза на държавата и вещите, предмет на нарушението, притежаването на които е забранено, независимо от тяхното количество и стойност, където и да се намират. В настоящия случай доколкото от събраните доказателства е установено, че отнетите в полза на държавата 154 броя метални отливки с неправилна форма на железен механичен кантар с общо тегло около 1 100 кг са били във владение на С.С.Щ., то същия има правен интерес от обжалване на разпореждането с което е разпоредено отнемането им.

Настоящата инстанция напълно споделя мотивите на районния съд, които обосновават отмяна на разпореждането. Съгласно тълкувателно решение № 17 от 17.06.1986 г. по н.д. № 75 от 1985 г. на ОСНК на ВС на РБ, ако отнемането в полза на държавата на вещите, принадлежащи на нарушителя, ако са послужили за извършване на нарушението или са негов предмет, ако не са отнети с наказателното постановление, с което е наложена санкция на дееца или по реда на обжалването, това се извършва с допълнително наказателно постановление, издадено в сроковете по чл. 34 от ЗАНН. Независимо, че директорът на РИОСВ - Бургас е озаглавил обжалвания акт разпореждане, в случая става въпрос за допълнително наказателно постановление по смисъла на цитираната тълкувателна практика, с което на основание чл. 20, ал. 2 от ЗАНН е постановено отнемане в полза на държавата на 154 броя метални отливки с неправилна форма на железен механичен кантар с общо тегло от около 1100 кг.

Правилно от Районен съд – Бургас е посочено, че в настоящия случай актът за установяване на административно нарушение е съставен на 05.04.2016 г., а наказателното постановление, с което е бил санкциониран С.Щ. е издадено на 03.10.2016 г. и е влязло в сила на 24.03.2017 г., а обжалваното разпореждане на директора на РИОСВ-Бургас, имащо характера на допълнително наказателно постановление е издадено на 23.06.2017 г. Т.е. шестмесечния срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН от съставяне на акта е изтекъл към момента на издаване на разпореждането.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК  във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 256/28.02.2018 г.,  постановено по НАХД № 4/2018 г. на Районен съд – Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

 

 

                       2.